Ny KIFO-rapport om tidsbruk, motivasjons- og slitasjefaktorer blant undervisningsansatte i Den norske kirke

Rapporten viser at det er forberedelse og planlegging som opptar mest arbeidstid for de undervisningsansatte.

forside Hovedvekten bruker 40 prosent av sin totale arbeidstid på dette. Gjennomføring av undervisning opptar 20 prosent av arbeidstiden blant flesteparten av de undervisningsansatte. I gjennomsnitt går det ti timer i uken på undervisning. I selve undervisningssituasjonen er det formidling av kirkens trosinnhold som opptar mest tid.

Videre viser rapporten at de undervisningsansatte har mest samarbeid med skolen, blant eksterne samarbeidspartnere. Når det kommer til tid satt av til egen utvikling, er det faglig forberedelse som opptar mest tid.

77 prosent av de undervisningsansatte sier seg tilfredse eller svært tilfredse i sin yrkesrolle. Videre er det stor oppslutning om at møter med barn og unge er en viktig motivasjonsfaktor i utøvelsen av de undervisningsansattes arbeid. Det som flest oppgir som den viktigste slitasjefaktoren er forhold knyttet til egne visjoner, prioriteringer og andre ytre forventninger.  

Rapporten er basert på en spørreskjemaundersøkelse sendt ut til undervisningsansatte i Den norske kirke, og er gjennomført på oppdrag og finansiert av Kirkelig arbeidsgiver-  og interesseorganisasjon (KA). Stipendiat ved KIFO, Ann Kristin Gresaker, har foretatt analysene og skrevet rapporten.

Rapporten kan lastes ned her.