The Second International Study of Confirmation Work in Europe er et forskningsprosjekt om konfirmasjon og tiden etter konfirmasjon. Den omfatter spørreskjemaundersøkelser som skal gjennomføres i 2012-2013 og 2016-2017 i protenstantiske kirker i Norge, Sverige, Finland, Danmark, Tyskland, Østerrike, Sveits, Polen og Ungarn.

Et representativt utvalg på ca 20 000 konfirmanter, kirkelig tilsatte og frivillige i konfirmantarbeidet vil inngå i surveyundersøkelsene. Kirkelig utdanningssenter i nord (KUN), IKO – Kirkelig pedagogisk senter og KIFO er de norske samarbeidspartnerne.

I Norge vil undersøkelsen omfatte et representativt utvalg på ca. 2500 konfirmanter og ca. 200 konfirmantmedarbeidere fordelt på ca. 65 menigheter fra hele landet. Surveyene vil omfatte 4 spørreskjemaer – to til konfirmanter og to til medarbeidere i begynnelsen og i slutten av konfirmantåret. Noe bakgrunnsinformasjon fra deltakende menigheter vil også innhentes. Den første surveyen skal gjennomføres i skoleåret 2012/2013.

Undersøkelsen bygger på en lignende europeisk undersøkelse som ble gjennomført i 2007/2008. Surveyene skal gi kunnskap om ungdom, konfirmasjonsansvarlige og medarbeidere i protestantiske kirker i Europa sine trosholdinger og erfaring med deltakelse i frivillige opplæring over en femårsperiode.  Prosjektet vil særlig fokusere på motiver for å la seg konfirmere, og det sosiale, kunnskapsmessige og religiøse utbytte av konfirmasjon blant konfirmantene. Resultatene vil bli analysert ut fra konfirmasjon som et bidrag til sivilsamfunnet. Det skal utforskes hvilken betydning konfirmasjon har for sosialisering til felles verdier, tilknytning og engasjement til organisasjonslivet – i vårt tilfelle de protestantiske kirkene i Europa.

Sett fra et religionspedagogisk ståsted er prosjektet særlig relevant fordi det vil kunne gi viktig basiskunnskap for målrettet kirkelig arbeid. Undersøkelsene vil gjøre det mulig å måle utdanningsbehov, evt. mangler og effekter av sentrale tiltak som planarbeid og innsats av ressurser. At en sammenlignbar undersøkelse har blitt gjennomført i 2007/2008 gjør det mulig å studere trender over en femårsperiode. At denne femårsperioden faller sammen med en viktig overgang i Den norske kirke både når det gjelder trosopplærings- og gudstjenestereformen, gir prosjektet stor aktualitet.

Prosjektet vil også inkludere de nødvendige grep for en oppfølgingsundersøkelse i 2015/16 med de samme konfirmantene om langtidseffektene av konfirmasjon. Dette vil tilføre ny kunnskap om betydningen av konfirmasjon i ungdomsalderen og hvilke faktorer som bestemmer fortsatt medlemskap og kontakt med kirken etter konfirmasjon. Ikke minst på området frivillig kirkelig arbeid er det nødvendig å få kunnskap om hva som virker rekrutterende og engasjerende.

Publikasjoner:

art_forside-youth-religion-and-confirmation-work-i-europe

Henrik Reintoft Christensen, Ida Marie Høeg, Dagmar Lagger & Friedrich Schweitzer. What the Adolescents Believe. I Youth, Religion and Confirmation Work in Europe. The Second Study, Friedrich Schweitzer, Katie Niemelä, Thomas Slag, Henrik Simojoki (eds.), 170 – 179. Gütersloh/Germany: Gütersloher Verlagshaus. (nivå 1)

Bernd Krupka & Ida Marie Høeg. Youth and Church Services. I Youth, Religion and Confirmation Work in Europe. The Second Study, Friedrich Schweitzer, Katie Niemelä, Thomas Slag, Henrik Simojoki (eds.), 170 – 179. Gütersloh/Germany: Gütersloher Verlagshaus. (nivå 1)

Ida Marie Høeg & Bernd Krupka. Confirmation Work in Norway. IYouth, Religion and Confirmation Work in Europe. The Second Study, Friedrich Schweitzer, Katie Niemelä, Thomas Slag, Henrik Simojoki (eds.), 234 – 243. Gütersloh/Germany: Gütersloher Verlagshaus. (nivå 1)