Morten Huse og Cathrine Hansen: Prestegjeld, prost og presteteam. Om organisering og ledelse av en prestetjeneste i endring

I Stortingsproposisjon nr. 1 for 1997–98 blir det pekt på utfordringer knyttet til organisering og ledelse av prestetjenesten i Den norske kirke. I denne boken presenteres lærdommer vi har fått gjennom arbeidet med å evaluere forsøkene med nyorganisering av prestetjenesten. Disse forsøkene ble initiert av Kirkedepartementet i 1998 og skulle gjennomføres i det geistlige linjehierarkiet med biskopene som ansvarlige for forsøk i eget bispedømme. I boken trekkes det fram lærdommer knyttet til oppstartingen av forsøkene.

Nyorganiseringsforsøkene hadde fokus på prinsipper for ledelse av prester. Vi har lært mye om prestetjenesten, prester, ledelse av prester og om ledelse i Den norske kirke. Vi har også lært mye om det norske kirkelandskapet og om beslutningsprosesser. Det er disse lærdommene vi i boken vil bringe videre.

Vi så at det var sammenhenger mellom egenskaper ved prosjektleder og hvordan ulike ledelsesprinsipper ble vektlagt. Vi har sett at forsøkene har medført styrket kollegafellesskap.

Vi har sett hvor ulikt prester vektlegger sider ved sine arbeidsforhold, og at de ytre rammer for prestenes arbeidsforhold bidrar til å endre presterollen.

Vi fant behov for å skjelne mellom ulike presteroller (pastor, pater, profet og prest). Prester har ulik identifikasjon med de forskjellige presterollene, men ulike roller ivaretas når ulike menighetstyper skal betjenes.

Vi har lært at det var manglende sentral ledelse av forsøkene med nyorganisering av prestetjenesten. Det var mangelfull forståelse av intensjonene med forsøkene, og det var mangelfull oppfølging av dem.

Initieringen av forsøkene bar preg av at aktører på ulike nivåer hadde ulike agendaer. En grunn til at slike målproblemet var vanskelig å løse, var manglende kultur og begrepsutvikling knyttet til ledelse.

Lærdommene kommer i hovedsak fra evalueringsbesøk sommeren 2000 i Ytre Sogn, Trondheim, Arendal, Sandefjord, Sør-Hålogaland, Øvre Romerike og på St. Hanshaugen i Oslo. Boken er bygget opp gjennom tre deler i sju kapitler. I innledningsdelen presenteres bakgrunn og referanseramme for boken, samt bokens kilder. I den andre delen presenteres de opplysninger vi har samlet inn, og i den siste delen sammenfattes lærdommer og refleksjoner. Boken er bygget opp slik at de innledende delene bør leses for fullt ut kunne forstå den avsluttende delen.

Cathrine Hansen
(f. 1971) er cand.philol. og engasjert som forskningsassistent ved KIFO.

Morten Huse
(f. 1953) er dr.oecon. og forsker ved KIFO. Han er professor II i foretaksøkonomi ved Handelshøgskolen BI.

ISBN 82-519-1749-2. 206 sider. Kr. 220,-. Utgitt februar 2002. Tapir Akademisk Forlag.
Kan bestilles fra kifo@kifo.no eller bestilling.forlag@tapir.no.