I ny stilling på Universitetet i Agderart_idamarie

Dirkete telefon: +47 38 14 13 22

Mobil: +47 93 24 08 89
E-post: ida.m.hoeg@uia.no

Se info nytt arbeidssted

Kompetanseområder

Religionssosiologi, religiøse og sekulære livsløpsritualer, religiøs sosialisering, kjønn og religion, relasjonen mellom medlemmene og Den norske kirke, kirke- og religionsstatistikk.

 CV med publikasjoner i pdf format (finner du her)

Aktuelle forskningsprosjekter

Reassembling Democracy: Ritual as Cultural Resource
Økende religiøst mangfold bidrar til at ritualer blir en viktig kulturell drivkraft for sosial endring i dagens samfunn. Fungerer ritualer bare mobiliserende for sosial endring eller er de også med på å forme hvordan samfunnet endrer seg? Prosjektets hypotese er at ritualer kan være et viktig bidrag til en demokratisk prosess som omformer samfunnet og legger grunnlaget for å takle lokale og globale kriser. Prosjektet er finansiert av forskningsrådet (SAMKUL) og involverer 21 forskere fra tre kontinenter med tidsramme 2013 – 2016. Høeg er delaktig i følgende delprosjekt: 22. July: Performance violance and public ritual response. I prosjektet ser hun på de flerreligiøse begravelsene etter ofrene fra Utøya.

Konfirmasjon 2013/2014. Den andre landsdekkende spørreundersøkelse om konfirmasjon / International Research on Confirmation
Prosjektbeskrivelse: Prosjektet omfatter flere landsdekkende spørreundersøkelser om konfirmasjon som retter seg til konfirmanter og konfirmantansvarlige i menigheten. Undersøkelsen er den andre internasjonal undersøkelse om konfirmasjon initiert og administrert av Universitetet i Tübingen. Analysene av det internasjonale prosjektet skal presenteres i en internasjonal antologi på Gütersloher Verlagshaus og det finske forlaget Publications of the Diaconia university of Applied sciences. Kirkerådet har dekket utgiftene til den norske datainnsamlingen.

Død og rituell sorgbearbeiding i skolen
Forskningsprosjektet Død og rituell sorgbearbeiding i skolen studerer på bakgrunn av empiriske undersøkelser fra norsk skole rituell sorgbearbeiding i forbindelse med elevers dødsfall. Ut fra en forståelse av at måter å kommunisere, bearbeide og uttrykke sorg på er kulturbestemt, ser vi på hva som oppfattes som legitime rituelle uttrykk for død og sorg i skolen og hvilke normer og prinsipper skolen bygger på når den utformer rituelle handlinger og symboler, og de sosiale prosessene som fører fram til de konkret ritualene. Død og rituell sorgbearbeiding skaper kulturelle utfordringer, spesielt når skolene blir mer og mer flerkulturelle. Prosjektet utforsker hvilke problemer og dilemmaer de ansvarlige står overfor i kulturelt homogene og kulturelt sammensatte skoler, og hvordan skolene konkret har svart på de utfordringene der elever og personell med forskjellige kulturelle identiteter er involvert. Prosjektet er et samarbeid mellom KIFO og Diakonhjemmet høgskole med finansiering fra Landsforeningen uventet barnedød (LUB).

Tiden etter konfirmasjon
Prosjektet analyserer tiden etter konfirmasjon med fokus på rekruttering til deltakelse i menighetenes ungdomsmiljø og identitetsdanning blant ungdom 15-18 år. Tre temaområder: A. Kartlegge menighetenes tilbud til ungdom 15-18 år. B. Rekruttering: Hva gjør at ungdom ønsker og ikke ønsker å være med i kirkens ungdomsmiljø etter konfirmasjon? C. Kristen identitetsdanning: Skaper menighetenes ungdomsmiljø kristen identitet og i så tilfelle hvordan etableres og hva forankres den i? Metode: Innsamling og analyse av registerdata, surveydata og kvalitative data (dybdeintervjuer). Prosjektet er et samarbeid mellom KIFO og IKO og KUN, med finansiering fra Kirkerådet.

 

Formidling og media 2013 –   (tidligere formidling finner du her)

 • Vårt Land. Kronikk: Den norske kirke og sorgen etter 22. juli, s. 41.
 • Vårt Land.Mannsterke 22. juli-markeringar. Intervju om markeringer i forbindelse med 22. juli, s 11.
 • Vårt Land.Prester mener kirken overreagerte. Intervju om soknepresters holdninger til de kirkelige markeringene i forbindelse 22. juli, s 10.
 • Stavanger Aftenblad. Sorgens offentlige kapittel. Intervju om Den norske kirkes rolle i den offentlige sorgen etter 22. juli 2011. 18. juli, s. 14 – 15.
 • Forskningsetikk nr. 2 2013. Datadeling krever erfaring. Intervju om datadeling i prosjektet Den offentlige sorgen, s. 10 – 11.
 • Vårt Land. Her er folkets favoritter. Intervju med Ida Marie Høeg om brukernes tilfredshet med kirken (Difi-undersøkelsen), 12. juni s. 18 – 19.
 • NRK TV1 Østlandssendingen. Stadig flere utradisjonelle seremonier. 3 min intervju om kirkelig vigsel i Den norske kirke og årsaken til nedgangen. 4. juni kl. 18.45.
 • NTB-melding. Få Oslofolk gifter seg i kirken.  Intervju om vigselstall og holdninger til religiøs vigsel. 4. juni kl. 03.40.
 • Aftenposten. Og så spør jeg deg: Hvorfor vil du ikke gifte deg i kirken? Intervju om holdninger til religiøs ritualer ved inngåelse av ekteskap blant medlemmer i Dnk og andre, 4. juni s. 6 – 7.
 • Aftenposten nettutgave. Oslos gifteklare svikter kirken. Intervju om holdninger til religiøs ritualer ved inngåelse av ekteskap blant medlemmer i Dnk og andre. 4. juni.
 • Oss foreldre i mellom (Landsforeningen uventet barnedød) nr. 1 2013, Sorgritualer i skolen. s. 10-11.
 • VG. Kampen om konfirmantene. Sånn kan du ha det som konfirmant i 2013. Norske tenåringer kan velge og vrake. Intervju om oppslutning om de ulike konfirmasjonsalternativene. 5. mai, s. 20 – 26.
 • Budstikka. Er ikke blitt mindre religiøse. Intervju om oppslutningen om Den norske kirke i Asker og Bærum. 5. april, s. 6.
 • Adresseavisen. Fire av ti ber aftenbønn. Intervju om aftenbønn. 16. mars, s. 12 – 13.

Deltakelse på konferanser, les her

 

Publikasjoner (utvalg)  (andre publikasjoner finner du her)

Bøker:

 • Olaf Aagedal, Pål Ketil Botvar, Ida Marie Høeg (red.) Den offentlige sorgen. Markeringer, ritualer og religion etter 22. juli. Oslo: Universitetsforlaget 2013.
 • Ingunn Folkestad Breistein og Ida Marie Høeg (red.). Religionsstatistikk og medlemsforståelse. Trondheim: Akademika forlag 2012.
 • ”Velkommen til oss.” Ritualisering av livets begynnelse 2009. Avhandling for graden philosophiae doctor (PhD) Universitetet i Bergen.

Artikler (2013)

 • Sammen med Olaf Aagedal og Pål Ketil BotvarInnledningskapitteletDen offentlige sorgen. IDen offentlige sorgen. Markeringer, ritualer og religion etter 22. juli, Olaf Aagedal, Pål Ketil Botvar, Ida Marie Høeg (red.), 9 – 25. Oslo: Universitetsforlaget. (nivå 1)
 • Folkekirken som sorgfellesskap. Den norske kirkes svar på 22. juli. I Den offentlige sorgen. Markeringer, ritualer og religion etter 22. juli, Olaf Aagedal, Pål Ketil Botvar, Ida Marie Høeg (red.), 63 – 85. Oslo: Universitetsforlaget. (nivå 1)
 • Rituals of Death in a Norwegian. School Context. In Deconstructing Death – Changing Cultures of Death, Dying, Bereavement and Care in the Nordic Countries, Michael Hviid Jacobsen (ed.), 207 – 226. Odense: University Press of Southern Denmark. (nivå 1)
 • Sammen med Ilona Pajari. Introduction to the Nordic issue of Mortality. Mortality 2013 (18)2: 109 – 115. (nivå 1)
 • Dåpsliturgi og aktørenes erfaringer med dåp. Nytt norsk kirkeblad 2013 4: 32 – 37.
 • Fellesskap og kulturell tilhørighet. Kristen identitet hos ungdom i Den norske kirke. Prismet2013 4: 199 – 217. (nivå 1)

Rapporter
(eldre rapporter finner du her)

 • Ida Marie Høeg & Irene Trysnes 2012. Menighetenes samvirke med hjemmet. Evalueringsforskning på trosopplæringsreformen. Rapport 1. KIFO Notat 1/2012. 86 sider uten vedlegg.

Publikasjoner registrert i BIBSYS:
Ida Marie Høeg | BIBSYS