Kai Ingolf Johannessen og Ulla Schmidt (red.): Verdier – flerfaglige perspektiver

Verdibegrepet aktualiserer en rekke spørsmål som går på tvers av tradisjonelle faggrenser.

Hvilke verdier dominerer dagens norske samfunn?
Hvordan er forholdet mellom samfunnsendringer og endringer i verdioppfatning?
Hvordan kommer mennesker til rette med verdikonflikter, og hvordan kommer verdier til uttrykk i personlige forestillinger om det gode liv?
Hva betyr verdier i profesjonsutdanning og -utøvelse?
Hvordan kan vi i samfunnet håndtere dyptgående konflikter mellom ulike verdier og verdisyn?
Innebærer verdipluralisme også relativisme, eller lar det seg gjøre å si noe om hvilke verdier alle bør ha?
Hvordan kan vi forske på verdier, og lar det seg gjøre å definere et felles sett med verdier eller verdihierarkier?
Hvordan forholder økonomiske verdier seg til ikke-økonomiske, og hva er spesielt for etiske og moralske verdier?

Slike spørsmål lar seg ikke bare begrense til ett fagområde. De kan belyses på en fruktbar måte ut fra forskjellige fagtilnærminger og fagtradisjoner. I denne boken har vi samlet bidrag som tar opp sentrale spørsmål rundt verdier og verdibegrepet. Forfatterne er sentrale forskere innen statsvitenskap, sosiologi, økonomi, pedagogikk, teologi og filosofi, og har i sin forskning arbeidet mye med verdirelaterte problemstillinger.

Bidragsytere

Pia Hverven Axell
er daglig leder, Filosofisk ressurs (tidl. koordinator, Verdinett, Norges forskningsråd)

Hilde Bojer
er førsteamanuensis, Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo

Pål Ketil Botvar
er forsker II, KIFO

Bjørg Fossestøl
er forskningsassistent, Senter for profesjonsstudier, Høgskolen i Oslo

Inger Furseth
er forsker II, KIFO

Ottar Hellevik
er professor, Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo

Jan-Olav Henriksen
er professor, Det teologiske menighetsfakultet

Karen Jensen
er professor, Pedagogisk forskningsinstitutt, Universitetet i Oslo (professor II, Senter for profesjonsstudier, Høgskolen i Oslo)

Kai Ingolf Johannessen
er forskningsleder, Diaforsk

Berit Karseth
er førsteamanuensis, Pedagogisk forskningsinstitutt, Universitetet i Oslo

Göran Lantz
er forstander, Ersta Vårdetiska Institut (professor II, teologiska institutionen, Uppsala Universitet)

Raino Malnes
er professor, Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo

Ulla Schmidt
er forsker II, KIFO

Bodil Tveit
er stipendiat, Senter for profesjonsstudier, Høgskolen i Oslo

ISBN 82-519-1792-1. 192 sider. Oktober 2002. Kr. 220,–.Tapir Akademisk Forlag.
Kan bestilles fra kifo@kifo.no eller bestilling.forlag@tapir.no.