Tweens i trosopplæringen

Prosjektet tar for seg Den norske kirkes trosopplæring for unge i aldersgruppa 9 – 13 år. Problemstillingen handler om forebygging av sosiale og psykiske problemer blant barn og unge. I samarbeid med Blå Kors og Kirkelig ressurssenter.
Forsker: Pål Ketil Botvar
Ferdigstilling 2018

Barnenattverd

Prosjektet tar for seg den nye nattverdstradisjonen i Den norske kirke der også barn inkluderes i nattverden.
Forsker: Olaf Aagedal
Ferdigstilling 2018

Dåp i Østre Romerike prosti
Undersøkelsen tar sikte på å utforske hvorfor noen foreldre døper barna sine, mens andre foreldre lar være å døpe barna sine.
Forsker: Ida Marie Høeg, Tore Witsø Rafoss og Ånund Brottveit
Ferdigstilling 2016

Dåp i Oslo
Prosjektet analyserer nedgangen i oppslutning om dåp i Oslo bispedømme.
Forsker Ida Marie Høeg
Ferdigstilt 2015

Religion 2008
Prosjektet bruker nylig innsamlede data til å analysere ulike sider ved religion og religiøsitet i Norge 2008/2009.

Life Stories and Worldviews
Prosjektet er en kvantitativ og kvalitativ analyse av verserende livssyn i den norske befolkningen.
Forsker: Inger Furseth
Prosjektet er avsluttet.

Medlemsundersøkelsen Folkekirke 2000
Undersøkelsen ble foretatt blant Den norske kirkes medlemmer i løpet av vinteren 2000. Oppdragsgiver var Kirkerådets kirke/stat-utvalg.
Forsker: Ida Marie Høeg