Harald Hegstad: Folkekirke og trosfellesskap. Et kirkesosiologisk og ekklesiologisk grunnproblem belyst gjennom en undersøkelse av tre norske lokalmenigheter

Norsk kirkeliv preges av en grunnleggende dobbelthet: På den ene side spiller kirken en rolle som religiøs institusjon for en majoritet av befolkningen. På den annen side er den tilholdssted for en aktiv minoritet. Boken undersøker hvordan forholdet mellom kirken som folkekirke og kirken som trosfellesskap arter seg på ulikt vis innenfor tre lokalmenigheter i Den norske kirke. I Mære i Nord-Trøndelag preges det kirkelige livet av en tradisjonell folkekirkelighet. I Varhaug i Rogaland spiller vekkelseskristendommen og bedehusene en avgjørende rolle. I Kolbotn i Akershus domineres kirkebildet av den moderne arbeidskirken.

Forfatteren har samlet inn et omfattende kildemateriale. Han har bl.a. intervjuet en rekke informanter i de tre menighetene. På dette grunnlag analyseres den aktuelle situasjon i sosiologisk og historisk perspektiv. Samtidig påpekes nødvendigheten av å integrere kunnskap om den faktiske kirkevirkelighet i den teologiske tenkning omkring kirkens oppdrag i vår tid.

Harald Hegstad (f. 1959) er dr.theol. var tilknyttet Det teologiske Menighetsfakultet og KIFO da boken ble skrevet. Han var forsker I ved KIFO til 2001 da ham ble professor ved MF.

ISBN 82-519-1234-2. 439 sider. Kr. 380,–. Utgitt oktober 1996. Tapir Forlag.
Kan bestilles fra kifo@kifo.no