Dag Myhre-Nielsen: En hellig og ganske alminnelig kirke Teologiske aspekter ved kirkens identitet i samfunnet

Avhandlingen tar opp spørsmålet om kirkens identitet i samfunnet. Forfatteren fokuserer på forståelsen av kirken som folkekirke og som menighet i Norge. Han behandler denne tematikken teologihistorisk, sosiologisk og dogmatisk.

Det teologihistoriske materialet er hentet fra tre pionerer i småkirkebevegelsens første fase; Gustav Jensen, Mikael Hertzberg og Gabriel Skagestad. Det sosiologiske perspektivet er primært konsentrert om Knut Lundbys avhandling om Troskollektivet. I siste del av avhandlingen utvikler forfatteren et ekklesiologisk perspektiv på kirken som folkekirke og som menighet. Først utvikles, i tilknytning til Inge Lønnings teologi, en forståelse av ekklesiologien som teologisk disiplin. Deretter reises spørsmålet om en teologisk forståelse av folkekirkelighet og menighetsidentitet. Dette skjer i forhold til den folkekirkedebatten som særlig utspant seg på 1980-tallet. Avslutningsvis søkes elementene sammenfattet i en drøfting av modeller for menighetsforståelse og identitet.

Dag Myhre-Nielsen (f. 1951) er fakultetsdirektør ved Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo. Han var tilknyttet Norges allmennvitenskapelige forskningsråds Programområde for kirke, religion og samfunn (1982–86) som vitenskapelig assistent.

KIFO Perspektiv nr. 4 er en doktoravhandling levert ved TF.

ISBN 82-519-1328-4. 428 sider. Kr. 420,– Utgitt oktober 1999. Tapir Forlag.
Kan bestilles fra KIFO: kifo@kifo.no