Evalueringsforskning om Trosopplæringsreformen i Den norske kirke
www.evaltor.no

 

Prosjektperiode: 2011 – 2013

Deltakende institusjoner
KIFO (prosjektansvarlig institusjon), Universitetet i Agder, Universitetet i Nordland.
Prosjektleder: Ulla Scmidt

Mål
Evalueringsforskningen skal kartlegge, analysere og vurdere ulike sider av Trosopplæringsreformen, inkludert organisering, planutvikling, deltakelse og samarbeid. Hvordan utvikles reformen i overgangen fra forsøks- og utviklingsbasert, til integrasjon i menighetenes ordinære virksomhet med henblikk på strategier, tiltak og gjennomføring? Hvordan utvikler menighetene lokale planer for trosopplæring? Hvilken oppslutning er det om de ulike tiltakene? Hvordan organiseres reformen med henblikk på samarbeidsformer, stillingsstruktur og kompetansetilføring? Evalueringen skal både kartlegge og analysere tiltak, virksomhet og deltakelse, og vurdere denne ut fra reformens sentrale målsettinger.

Oppbygning
Oppdraget er inndelt i fire deloppdrag, fordelt over prosjektperioden 2011 – 2013:

  • Deloppdrag 1: Trosopplæringsreformens gjennomføringsfase
  • Deloppdrag 2: Trosopplæring for alle døpte i alderen 0 – 18 år: reformens breddeperspektiv
  • Deloppdrag 3: Samarbeid og tverrfaglighet
  • Deloppdrag 4: Menighetenes samvirke med hjemmet

Deloppdrag 1: Trosopplæringsreformens gjennomføringsfase:

Evalueringen skal undersøke reformens overgang fra forsøks- og utviklingsfase, til integrert del av menighetenes virksomhet. Det sentrale temaet her er utvikling av lokale planer for trosopplæring i menighetene. Evalueringen skal undersøke innholdet i lokale trosopplæringsplaner og hvordan de forholder seg til den nasjonale planen for trosopplæringen og dens aspekter og dimensjoner; arbeidsprosessen med å utvikle dem; og organisatoriske menighetene har til rådighet i planutviklingen og hvordan disse tas i bruk.

Levering: des. 2012

Ansvarlige:

Kåre Fuglseth, Elisabet Haakedal, Ulla Schmidt

Deloppdrag 2: Trosopplæring for alle døpte i alderen 0 – 18 år: reformens breddeperspektiv

En sentral målsetting for Trosopplæringsreformen er å gi et systematisk tilbud om sammenhengende trosopplæring til alle døpte i alderen 0 – 18 år. Evalueringsforskningen skal kartlegge, analysere og vurdere hvordan alle døpte gis et slikt tilbud gjennom reformen. Blant annet skal den analysere oppslutning om ulike tiltak, hvordan tiltak vender seg til ulike målgrupper, og hvordan tiltak etableres som breddetiltak. Den skal også drøfte hvordan en overordnet målsetting om bredde og et tilbud til alle døpte 0 – 18 år står i forhold til andre målsettinger i reformen. I dette oppdraget inngår to typer leveranser:

  • Samlet analyse og vurdering av reformens breddeperspektiv: Des. 2013; ansv.: Pål Ketil Botvar, Olaf Aagedal
  • Årlige analyser av menighetsdata om tilbud og oppslutning om trosopplæringstiltal i menighetene (bl.a. for Kirkerådets årlige rapportering til FAD om status for trosopplæringsreformen): jun. 2011, 2012, 2012. Ansv.: Sivert Urstad, Ulla Schmidt, Pål Ketil Botvar.

Deloppdrag 3: Samarbeid og tverrfaglighet

Trosopplæringsreformen forutsetter ulike former for samarbeid, og bygger på ulike faglige tilnærminger. Evalueringsforskningen skal analysere samarbeid og tverrfaglighet i reformen, hvordan det utnyttes i arbeidet med å fornye trosopplæringen, utvikle lokale planer, og etter hvert integrere en fornyet trosopplæring i menighetenes ordinære virksomhet. Evalueringen undersøker samarbeid og tverrfaglighet på disse tre områdene:

  • Mellom ulike grupper av ansatte i menighetene. Levering: Des. 2012; ansv.: Ulla Schmidt
  • Mellom menighetene i Den norske kirke og barne- og ungdomsorganisasjonene, både kristne og andre. Levering: Des 2013; ansv.: Pål Ketil Botvar, Olaf Aagedal
  • Mellom menighetene og offentlige institusjoner, særlig barnehage og skole. Levering: April 2012; Ansv.: Kåre Fuglseth, Elisabet Haakedal

Deloppdrag 4 Menighetenes samvirke med hjemmet

Samvirke med hjemmet og familien er én av elleve dimensjoner i trosopplæringen, og det legges vekt på at menigheten skal samarbeide utvikle gode relasjoner med hjemmet, for å utruste og motivere familier til å preges av kristen tro, kristne verdier og tradisjoner. Dette deloppdraget analyserer og vurderer hvordan menighetene ivaretar dette samarbeidet, hvordan materiell deles ut til hjemmene og tas i bruk, og hvordan menighetene kommuniserer med og informerer hjem, foreldre og barn og unge.

Levering: April 2012.

Ansvarlige: Ida Marie Høeg; Irene Trysnes

Data

Evalueringen baserer seg på data samlet inn på ulike måter og fra ulike kilder
– Spørreundersøkelse til landsomfattende utvalg av foreldre til døpte barn i tre ulike aldersgrupper: 0 – 1 år, 9 år, 15 år, dvs. døpte i målgruppen for trosopplæringstilbudene dåp/dåpssamtale, Tårnagentene, konfirmasjon. Gjennomført aug.–sept. 2011
– Spørreundersøkelse til ansatte i menigheter i trosopplæringsreformen (gjennomført juni – sept. 2011)
– Feltarbeid i utvalgte menigheter i gjennomføringsfasen, med observasjon av trosopplæringstiltak, intervjuer med ansatte, foreldre og barn/unge som deltar i trosopplæringen (gjennomføres i to perioder: juni/august-sept. 2011; nov./des. 2012)
– Intervjuer med rådgivere for trosopplæring på bispedømmekontorene (gjennomføres juni/august 2012)
– Intervjuer med ansvarlige for trosopplæring i et utvalg menigheter som har fått godkjent plan for trosopplæring 2012 (gjennomføres juni/august 2012).
– Analyse av dokumenter: utvalg lokale, godkjente planer for trosopplæring; Gud gir – vi deler Plan for trosopplæring