Her finner du mer utdypende og også eldre CV-opplysninger.

Curriculum Vitae for Ida Marie Høeg

Personalia

Født: 04.11.65
Sivil status: Gift, tre barn
Adresse: Olasrudveien 44, 1284 Oslo
Telefon:  93 24 08 89
E-post: ida.marie.hoeg@kifo.no

Utdanning
___________________________________________________________________

01.10.2009 Philosophiae doctor, Universitet i Bergen, Institutt for religion, historie, russisk
Des. 2002 – des. 2008 Doktorgradsprogrammet ved Universitet i Bergen
Høsten 1994 Cand.philol. hovedfag i kristendomskunnskap ved Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo
Skoleåret 1992 – 1993 The Hebrew University of Jerusalem: Utvekslingsstudent fra Norges Forskningsråd, Kulturavtaleprogrammet.
Sommeren 1991 The Hebrew University of Jerusalem: Sommerkurs, Utvekslingsstudent fra Norges Forskningsråd, Kulturavtaleprogrammet.
Våren 1990 Cand.Mag., Universitet i Trondheim (AVH) med kristendomskunnskap mellomfag, 10 vekttall pedagogikk, 20 vekttall sosiologi grunnfag og 4 vekttall sosiologi mellomfag (teori og metode) og 10 vekttall Afrikakunnskap.
Høsten 1985 Exsamen Philosophicum, Universitet i Oslo

 

Arbeid
__________________________________________________________________

01.09.2009 – Forsker II ved KIFO, Stiftelsen kirkeforskning
01.03.1998 – 31.08.2009 Forsker III ved KIFO, Stiftelsen kirkeforskning
01.09.1997 – 28.02.1998 Stipendiat ved Det praktisk-teologiske seminar
15.04.1995 – 31.08.1997 Forskningsassistent ved KIFO
Våren 1995 Timelærer Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo
01.12 1994 – 31.07.95 Religionslærer ved Bredtvet videregående skole
Våren 1992 Timelærer ved Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo

 

Verv
__________________________________________________________________

2009 – Ansattes representant i KIFOs styre
2006 – 2008 Vararepresentant for de ansatte i KIFOs styre
2007 – 2008 Medlem i representantskapet i Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon (KA)
2006 – 2010 Tillitsvalgt i Forskerforbundet på KIFO

 

Deltakelse i forskernettverk og arbeidsgrupper
__________________________________________________________________

2007 – Medlem av styringsgruppa for Nordic Network of Thanatology
2007 – Medlem av nettverket International Research on Confirmation Work
November 2010 – februar 2011 Medlem av Arbeidsgruppe for kirkestatistikk nedsatt av Kirkeavdelingen i Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
2006 – Representant for KIFO i Kirkerådets samarbeidsgruppe for kirkestatistikk
2006 – Representant for KIFO i Statistisk sentralbyrås arbeidsgruppe for statistikk på kirke, gravlunder, krematorier og andre religiøse formål
2000-2003 Det praktisk-teologiske seminar sitt forskningsnettverk på ritualer

 

Deltakelse i forskningsprosjekter
___________________________________________________________________

2013 – 2016 Reassembling Democracy (REDO) NFR-prosjekt
2011 – 2013 Den offentlige sorgen (prosjektleder) Avsluttet
2012 – 2016 The Second International Study on Confirmation Work
2010 – 2012 Religionsstatistikk og medlemsforståelse (prosjektleder sammen med Ingunn Folkestad Breistein)
2012 – Tros- og livssynsundersøkelsen 2012 (prosjektleder)
2010 – 2014 Evaluering av trosopplæringsreformen
2010 – 2013 Tiden etter konfirmasjon (prosjektleder) Pågår
2010 – 2013 Død og rituell sorgbearbeiding i norsk skole (prosjektleder)Pågår
2007 – 2010 The First International Study on Confirmation Work
2008 – 2010 Religion 2008, International Social Survey Programme
2008 – 2011 Menighetsutvikling i folkekirken. Et 3-årig FoU-prosjekt i regi av Det teologiske Menighetsfakultet
2008 – 2009 Presters arbeidsforhold
2008 Undersøkelse blant foreldre med døve barn om trosopplæring
2005 – 2006 Trosopplæringsreformens kompetansenettverksgruppe: Familiens rolle i trosopplæringen
2005 Evaluering av bispenominasjonen i Borg
2002 – 2003 Brukerundersøkelsen i Tonsen menighet (prosjektleder)
1999 – 2002 Medlemsundersøkelsen for Dnk (prosjektleder)
1996 – 1998 Kvinnelige prester på arbeidsmarkedet i Dnk (prosjektleder)
1995 – 1996 Evaluering av arbeidsveilederutdanningen i Dnk (prosjektleder)

 

Publikasjoner:

Bøker

2013:

 • Den offentlige sorgen. Markeringer, ritualer og religion etter 22. juli. Olaf Aagedal, Pål Ketil Botvar, Ida Marie Høeg (red.). Oslo: Universitetsforlaget. (nivå 1)
 • Gjesteredaktør sammen med Ilona Pajari for Mortality. Promoting the interdisciplinary study of death and dying. 18(2).

2012:

 • Ingunn Folkestad Breistein og Ida Marie Høeg (red.). Religionsstatistikk og medlemsforståelse. Trondheim: Akademika forlag. (nivå 1)

2009:

 • Velkommen til oss” Ritualisering av livets begynnelse. Avhandling for graden philosophiae doctor (PhD). Bergen: Universitetet i Bergen.

1998:

 • Rom i herberget? Kvinnelige prester på arbeidsmarkedet i Den norske kirke. Trondheim: Tapir. (218 s)

1996:

 • Oppmerksomhet, identitet og fellesskap. Evaluering av arbeidsveilederutdanningen i Den norske kirke (AVU). Trondheim: Tapir. (125 s)

Artikler i tidsskrifter og bøker

2013:

 • Sammen med Olaf Aagedal og Pål Ketil Botvar Innledningskapittelet Den offentlige sorgen. IDen offentlige sorgen. Markeringer, ritualer og religion etter 22. juli, Olaf Aagedal, Pål Ketil Botvar, Ida Marie Høeg (red.), 9 – 25. Oslo: Universitetsforlaget. (nivå 1)
 • Folkekirken som sorgfellesskap. Den norske kirkes svar på 22. juli. I Den offentlige sorgen. Markeringer, ritualer og religion etter 22. juli, Olaf Aagedal, Pål Ketil Botvar, Ida Marie Høeg (red.), 63 – 85. Oslo: Universitetsforlaget. (nivå 1)
 • Rituals of Death in a Norwegian. School Context. In Deconstructing Death – Changing Cultures of Death, Dying, Bereavement and Care in the Nordic Countries, Michael Hviid Jacobsen (ed.), 207 – 226. Odense: University Press of Southern Denmark. (nivå 1)
 • Sammen med Ilona Pajari. Introduction to the Nordic issue of Mortality. Mortality 2013 (18)2: 109 – 115. (nivå 1)
 • Dåpsliturgi og aktørenes erfaringer med dåp. Nytt norsk kirkeblad 2013 4: 32 – 37.
 • Fellesskap og kulturell tilhørighet. Kristen identitet hos ungdom i Den norske kirke. Prismet2013 4: 199 – 217. (nivå 1)

2012:

 • Innledning: Hvorfor religionsstatistikk. I Religionsstatistikk og medlemsforståelse, Ingunn Folkestad Breistein og Ida Marie Høeg (red.), 11 – 26. Trondheim: Akademika forlag. (nivå 1)
 • Statistikk for kirke og samfunn i endring. I Religionsstatistikk og medlemsforståelse, Ingunn Folkestad Breistein og Ida Marie Høeg (red.), 79 – 94. Trondheim: Akademika forlag. (nivå 1)
 • Religious Education in the Nordic Public Sphere, Norway. In The 11th Nordic Conference of Religious Education. Conference book, Johannes Nissen and Povl Götke (ed.) 5 sider. E-book available on the homepage at the section of Theology, Faculty of Arts, Aarhus University. (nivå 1)
 • Sammen med Eigil Morvik. Ung og aktiv? Ungdom 15-18 år i Den norske kirke. IMenighetsutvikling i folkekirken. Erfaringer og muligheter, Erling Birkedal, Harald Hegstad, Turid Skorpe Lannem (red.), 153-168. Oslo: IKO-forlaget. (nivå 1)

2011:

 • Kjønn og folkelig dåpsteologi. Din. Tidsskrift for religion og kultur 2011 (1-2): 65 – 80. (nivå 1)

2010:

 • Leise Christensen, Duncan Dormor, Ida Marie Høeg, Wolfgang Ilg, Kati Niemelä: Protestant confirmation seen in a European perspective. In Religion and Youth, Collins-Mayo, Sylvia; Dandelion, Pink (eds.), 181 – 189. Surrey: Ashgate. (nivå1)
 • Motivation and Experiences of the Confirmands. In Confirmation Work in Europe: Empirical Results, Experiences and Challenges. A Comparative Study from Seven Countries, Friedrich Schweitzer, Wolfgang Ilg, Henrik Simojoki (eds), 162 – 183. Gütersloh/Germany: Gütersloher Verlagshaus. (nivå 1)
 • Ida Marie Høeg & Bernd Krupka: Confirmation Work in Norway. In Confirmation Work in Europe: Empirical Results, Experiences and Challenges. A Comparative Study from Seven Countries, Friedrich Schweitzer, Wolfgang Ilg, Henrik Simojoki (Eds), 235 – 243. Gütersloh/Germany: Gütersloher Verlagshaus. (nivå 1)
 • Religiøs tradering. I Religion i dagens Norge. Mellom sekularisering og sakralisering, Pål Ketil Botvar & Ulla Schmidt Schmidt (red.), 181 – 195. Oslo: Universitetsforlaget. (nivå 1)
 • Men aller mest trenger vi disse ordninger for de enfoldige og unge. Konfirmanter, ritualer og rituell erfaring. I Mellom pietisme og pluralitet. Konfirmasjonsarbeid i fire nordiske land, Bernd Krupka & Ingrid Reite (red.), 108 – 129. Oslo: IKO-forlaget. (nivå1)
 • Frihet til å kunne tenke og mene hva du vil er en menneskerett. Humanistisk eller kristen konfirmasjon? I Mellom pietisme og pluralitet. Konfirmasjonsarbeid i fire nordiske land. Bernd Krupka & Ingrid Reite (red.), 168 – 195. Oslo: IKO-forlaget. (nivå 1)
 • Religion og alder. Kirke og kultur 2010 4:331 – 337. (nivå 1)
 • Ungdom og religion. Religion og livssyn. Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge2010 2: 44 – 49. (nivå 1)

2009:

 • Konfirmasjonstiden har vært bra – jeg har fått litt mer kunnskap og har hatt det fint sammen med andre konfirmanter. I Samfunnet i gudstjenesten, Sig Lægdene (red.) s. 221 – 237. Tromsø: Kirkelig utdanningssenter i nord.

2006:

 • Familien som kunde. Familiene i trosopplæringen og trosopplæringens markedstenkning. IMetode, mål og mening i Den norske kirkes trosopplæringsreform. Turid Skorpe Lannem & Hans Stifoss-Hanssen (red.), s. 69 – 83. Trondheim: Tapir Akademisk forlag. (nivå 1)

2005:

 • Agnes Vold.  I Norsk biografisk leksikon, Jon Gunnar Arntzen & Knut Helle (red.), s. 392 393. Oslo: Kunnskapsforlaget.

2004:

 • I baptise you in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. I Contemporary religion and church. A Nordic perspective, Ole Gunnar Winsnes (ed.), s. 123 142. Trondheim: Tapir Akademisk Forlag.

2003:

 • Jødisk familieliv i Norge – moderne utforming av tradisjonelt liv. I RAMBAM. Tidsskrift for jødisk kultur og forskning 2003 12:45 54. (fagfellevurdert)

 

2002:

 • Jeg døper deg til Faderens, Sønnens og Den Hellige Ånds navn. Dåp og tradisjon i Den norske kirke. I Tallenes tale 2002. Perspektiver på statistikk og kirke, Ole Gunnar Winsnes (red.), s. 31 47. Trondheim: Tapir.
 • Barnedåp – en sterk tradisjon i et moderne samfunn. Nytt norsk kirkeblad. For teologi og praksis 6 (30):10 17.
 •  På kvinners vis? Kvinnelige prester på arbeidsmarked og karrierevei. I Møteplass for presteforskning. Presten i norsk kirke- og samfunnsliv, Morten Huse og Cathrine Hansen (red.), s. 167 184. Trondheim: Tapir.

2001:

 • Hvorfor være medlem av Den norske kirke? Norsk Teologisk Tidsskrift 2001, 2(102): 87 99.
 • Dåp som overgangsrite. En analyse av dåpens offentlige og private riter. Prismet 2001 2: 5462.
 • Bare til fest? Kirkemedlemmers forhold til gudstjenesten. Tallenes tale 2000. Perspektiver på statistikk og kirke, 41 82. Trondheim: Tapir.

2000:

 • Medlemsundersøkelsen 2000. Holdninger til statskirkeordningen. Årbok for Den norske kirke 2000, s. 50 55. Oslo: Kirkens informasjonstjeneste.

1999:

 • Herrens tjenerinne. Norsk tidsskrift for misjon 1999, 3:133 154.

1998:

 • Rom i herberget? Kvinnelige menighetsprester på arbeidsmarkedet i Den norske kirke. St. Sunniva 1998 2(6):10 15.
 • Kvinner i en ny presterolle. Hva betyr kjønn for kvinnelige presters yrkesliv, og hvor relevant er begrepet ‘den kvinnelige presterollen’? Norsk teologisk tidsskrift 1998 4:221 235.

1996:

 • Religionenes betydning for den jødiske identiteten. En undersøkelse blant 18 norske jøder.Kirke og kultur 1996 5:425 – 442.

Rapporter

2012:

 • Ida Marie Høeg & Irene Trysnes. Menighetenes samvirke med hjemmet. Evalueringsforskning på trosopplæringsreformen. Rapport 1. KIFO Notat 1/2012 (86 s)

2009:

 • Ida Marie Høeg (red.) Tilstandsrapport for Den norske kirke 2009. KIFO Notat nr. 7/2009 (86s)
 • Medlemskap i Den norske kirke. I Tilstandsrapport for Den norske kirke 2009, Ida Marie Høeg (red.) s. 23 – 52. Oslo: KIFO.
 • Prest i Nidaros. En rapport om presters arbeidsforhold i Nidaros bispedømme. KIFO Notat nr. 1 /2009 (91 s)
 • Prest i Agder og Telemark. En rapport om presters arbeidsforhold i Agder og Telemark bispedømme. KIFO Notat nr. 2 /2009 (92 s)
 • Prest i Bjørgvin. En rapport om presters arbeidsforhold i Bjørgvin bispedømme. KIFO Notat nr. 3 /2009 (86 s)
 • Ida Marie Høeg & Ann Kristin Gresaker. Prest i Den norske kirke. En rapport om presters arbeidsforhold. KIFO Notat nr. 5 /2009 (132 s)

2008:

 • Prest i Sør-Hålogaland. En rapport om presters arbeidsforhold i Sør-Hålogaland bispedømme. KIFO Notat nr. 1 /2008 (76 s)
 • Prest i Borg. En rapport om presters arbeidsforhold i Borg bispedømme. KIFO Notat nr. 2 /2008 (78 s)
 • Prest i Tunsberg. En rapport om presters arbeidsforhold i Tunsberg bispedømme. KIFO Notat nr. 3 /2008 (80 s)
 • Prest i Stavanger. En rapport om presters arbeidsforhold i Stavanger bispedømme. KIFO Notat nr. 4 /2008 (84 s)
 • Prest i Hamar. En rapport om presters arbeidsforhold i Hamar bispedømme. KIFO Notat nr. 6 /2008 (85 s)
 • Prest i Møre. En rapport om presters arbeidsforhold i Møre bispedømme. KIFO Notat nr. 7 /2008 (87 s)

2005:

 • Sammen med Ulla Schmidt og Pål Ketil Botvar. Evaluering av nominasjonsprosessen ved utnevning av ny biskop i Borg. Oslo: KIFO Notat (58 s)

2003:

 • Brukerundersøkelse 2002. En spørreundersøkelse blant medlemmer i Tonsen menighet. Oslo: KIFO (Notat nr.1 2003) (53 s)

2000:

 • Sammen med Harald Hegstad, Ole Gunnar Winsnes. Folkekirke 2000. En spørreundersøkelse blant medlemmer av Den norske kirke. Oslo: KIFO (74 s)

Bokomtale

2008:

 • Ulland, Dagfinn 2007: Guds karneval. En religionspsykologisk studie av Toronto-vekkelsens ekstatiske spiritualitet. Lund: Lunds Universitet 2007. (Lunds Studies in Pychology of Religion 9). Bokomtale i Norsk Teologisk Tidsskrift 2008 nr. 2 s. 194 195.

2007:

 • Jeanette Sky 2007: Kjønn og religion, Oslo: Pax Forlag A/S. Bokomtale i St. Sunniva2007(12): 22 24.

2004:

 • Åse Røthing 2004: Parforhold. Idealer, forhandlinger, strategier. Oslo: Gyldendal. Bokomtale i St. Sunniva 2/2005:172 175.

2002:

 • Lena Löwndahl: Med kroppen som instrument. En studie av new age med fokus på hälsa, kroppslighet och genus. Lund: Lunds University. (Lunds Studies in History of Religions) i Tidsskrift for kirke og religion 2 (15):175 181.

2000:

 • Linde Borgen 2000: Levende ritualer ved livets og naturens overganger. Grøndahl Dreyer 1999. Bokomtale i Prismet 3:137,139.

1999:

 • Åse Røthing 1998: Sex, kjønn og kristentro. Oslo: Verbum. Bokomtale i Nytt om kvinneforskning 2/99:101 104.

Framtreden i media: kronikker, artikler, intervjuer

2013:

 • Vårt Land. Kronikk: Den norske kirke og sorgen etter 22. juli, s. 41.
 • Vårt Land. Mannsterke 22. juli-markeringar. Intervju om markeringer i forbindelse med 22. juli, s 11.
 • Vårt Land. Prester mener kirken overreagerte. Intervju om soknepresters holdninger til de kirkelige markeringene i forbindelse 22. juli, s 10.
 • Stavanger Aftenblad. Sorgens offentlige kapittel. Intervju om Den norske kirkes rolle i den offentlige sorgen etter 22. juli 2011. 18. juli, s. 14 – 15.
 • Forskningsetikk nr. 2 2013. Datadeling krever erfaring. Intervju om datadeling i prosjektet Den offentlige sorgen, s. 10 – 11.
 • Vårt Land. Her er folkets favoritter. Intervju med Ida Marie Høeg om brukernes tilfredshet med kirken (Difi-undersøkelsen), 12. juni s. 18 – 19.
 • NRK TV1 Østlandssendingen. Stadig flere utradisjonelle seremonier. 3 min intervju om kirkelig vigsel i Den norske kirke og årsaken til nedgangen. 4. juni kl. 18.45.
 • NTB-melding. Få Oslofolk gifter seg i kirken.  Intervju om vigselstall og holdninger til religiøs vigsel. 4. juni kl. 03.40.
 • Aftenposten. Og så spør jeg deg: Hvorfor vil du ikke gifte deg i kirken? Intervju om holdninger til religiøs ritualer ved inngåelse av ekteskap blant medlemmer i Dnk og andre, 4. juni s. 6 – 7.
 • Aftenposten nettutgave. Oslos gifteklare svikter kirken. Intervju om holdninger til religiøs ritualer ved inngåelse av ekteskap blant medlemmer i Dnk og andre. 4. juni.
 • Oss foreldre i mellom (Landsforeningen uventet barnedød) nr. 1 2013, Sorgritualer i skolen. s. 10-11.
 • VG. Kampen om konfirmantene. Sånn kan du ha det som konfirmant i 2013. Norske tenåringer kan velge og vrake. Intervju om oppslutning om de ulike konfirmasjonsalternativene. 5. mai, s. 20 – 26.
 • Budstikka. Er ikke blitt mindre religiøse. Intervju om oppslutningen om Den norske kirke i Asker og Bærum. 5. april, s. 6.
 • Adresseavisen. Fire av ti ber aftenbønn. Intervju om aftenbønn. 16. mars, s. 12 – 13.

2012:

 • Fri tanke. Medlemskap sier ikke alt om religiøsitet. Intervju om boka Religionsstatistikk og medlemsforståelse. 7. november
 • Forskerforum. ”Slikt ein ikkje gjer.” Intervju om tabu i akademia. November 2012, nr. 9, årg. 44, s. 28 31.
 • Bergens Tidende. Svært få blir omvendt. Intervju om konfirmasjon og tiden etter konfirmasjon. 17. oktober, s. 13.
 • Nederlands Dagblad. Sinds Breivik zit de kerk vol. Intervju om kirken og 22. juli. 17. august.
 • Vårt Land. Lite religionsdialog etter 22. juli. Intervju om kirken og 22. juli. 13. juni, s. 22.
 • Klassekampen. Åpnet dørene for sorgen. Intervju om kirken og 22. juli. 11. juni, s. 6 – 7.
 • Budstikka. Det er et sterkt press på 14-åringene til å konfirmere seg. Intervju om konfirmasjon. 19. mai, s. 24 25.
 • Fredrikstad Blad. Færre konfirmerer seg, s. 37 og Sebastian og Isoldes store dag, s. 34. Intervju om konfirmasjon. 12. mai.
 • Vårt Land. Konkurrerer med flere. Intervju om kirkelig vigsel. 3. mai, s. 15.
 • Framtida.no. Fleire enn åtte av ti konfirmerer seg. Intervju om konfirmasjon. 26. april.
 • Vårt Land. Nestekjærlighet viktigere enn Jesus i trosopplæringen. Intervju om trosopplæring. 23. April.
 • Kristeligt Dagblad. Kristendommens vigtigste bøn er – måske – på retur. Intervju om ungdom og bønn.  10. april.
 • Aftenposten. Prestene er de nye jordbærplukkerne. Intervju om ansettelse av utenlandske prester i Den norske kirke. 7. april, s. 6 – 8.
 • NRK2. Livssynsprogrammet Underveis. Intervju om navnefest og dåp. 8. feb.

2011:

 • Strek mag. Norsk kirkeliv avfolkes. Intervju om religiøst engasjement og deltakelse. Nr. 1. 2011.
 • Aftenposten. Flykter fra kirken. Intervju om religiøst engasjement og deltakelse. 14. mars.
 • Dagbladet. Gud er en popstjerne. Data fra den norske delen av konfirmantundersøkelsen presentert. 14. mars.
 • Vårt Land. Kristen identitet foran tilhørighet. Intervju om bruk av fadderskap. 2. april, s. 1213.
 • Vårt Land. 1 av 10 konfirmanter føler seg mobbet. Data fra den norske delen av konfirmantundersøkelsen presentert. 13. mai, s. 10 11.
 • Budstikka. Kun fire vielser på ti år. Intervju om bruk av nye og eldre kirker til vielse. 9. juni, s. 4 5.
 • Intro. Barn, foreldre og kirke. IKO-forlaget. Intervju om foreldres fortolkning av dåp. September, s. 9.
 • Vårt Land. Søker trøst i tente lys. Intervju og død om dødsritualer. 5. november, s. 32 33.
 • Aftenposten. Intervju om dåp og ny gudstjenesteordning. 27. November, s. 20 21.

2010:

 • Aftenposten. Gamle sterkere i troen? Sitert fra artikkel om alder og religion. 14. desember.
 • Budstikka. Kirkebesøket står sterkt. Intervju om kirkegang. 6. desember.
 • Budstikka. Ikke lenger førstevalget. Sitert på vigsel. 26. oktober.
 • Budstikka. 7 av 10 gifter seg utenfor kirken. Intervju om vigsel. 25. oktober.
 • Aftenposten. LEVE  Tall fra Konfirmasjonsundersøkelsen presentert i artikkel om konfirmasjon. 18. september.
 • FRI TANKE. nr 3 2010: Rituell bekreftelse av familien. Intervju om navnefest og dåp.
 • Bergens Tidende. Ikkje tilfredse med konflikthandtering. Intervju om presters arbeidsforhold. 25. august.
 • Aftenposten. La de små barn komme til meg. Intervju om trosopplæring. 3. april.
 • NRK P2. Sånn er livet + Blå time. Intervju om konfirmasjon. 22. april.
 • NRK P1. Norgesglasset. Intervju om konfirmasjon. 26. april.
 • Vårt Land. Svenske konfirmanter mest fornøyd. KIFO sitert. 17. april.
 • Aftenposten. Finske konfirmanter mest fornøyd. KIFO sitert. 16. april.
 • A-magasinet. Prestens skyggeside. Ida Marie Høeg & Ann Kristin Gresaker sitert. 5. mars.

2009:

 • Nordlys. Kirkelige konfirmanter er svake i troen. Intervju om konfirmasjon. 10. mars, s. 12 13. Artikkelen ble en NTB-melding og ble gjengitt på nettutgavene til Adresseavisa, NRK, Romsdal budstikke, Jalsbergavisen, TV 2, VG, Agderposten, Ranabladet, Romerikes Blad, Asker og Bærum budstikke, Forskning.no, bt.no, siste.no, Halden Arbeiderblad, DagenMagazinet, Finnmark Dagblad og den danske avisa Kristeligt Dagblad.
 • Vårt Land (vl.no). Konfirmanter får et mer positivt syn på kristendommen. Intervju om kirkelig konfirmasjon. 10. mars.
 • Aftenposten. Én av fire prester møter veggen. Intervju om presters arbeidsforhold, 10. mars, s. 10 12.
 • Finnmark Dagblad. Så fast ein borg. Intervju om presters arbeidsforhold i 2. mai s. 16 17.
 • Haugesund avis. Luksusklokke i konfirmasjonsgave. Intervju om konfirmasjon.  2. mai.
 • Vårt land. Mer enn et pengedryss. Intervju om konfirmasjon. 2. mai, s. 4 5.
 • Vårt land. Konfirmantene: Ikke viktigste å lære mer. Intervju om konfirmasjon, 9. mai, s. 1213.
 • Bergens tidende. Dåp og navnefest er viktig for parforhold. Intervju om den sosiale betydningen av navnefest og dåp.  20. oktober, s. 16-17.
 • Budstikka. Flere dropper prest og bønn. Intervju om kirkelig vigsel. 16. november, s. 4 5.
 • fritanke.no. Humanistisk gravferd øker i Asker og Bærum. Intervju om gravferdsritualer. 20. november.

2008:

 • ABC nyheter. Meir kultur i kyrkja. Intervju om kirkens kulturarena. 16. mars.
 • NRK1 Frokost TV april: 6 minutters intervju med om dåp og alternative ritualiseringer til dåp.
 • Aftenposten. Familiefest og tradisjon viktigere enn penger.  Intervju om konfirmasjonsundersøkelsen.  4. mai, s. 1, 4 og 5 i. (intervjuet kom også samme dag i nettutgavene til Dagsavisen og Nationen).
 • Forskerforum. 10 kjappe. August: nr 6 2008, s. 32.
 • Sunnmørsposten. Press på prester. Intervju om presters arbeidsforhold, 15. oktober, s. 3.
 • NRK Nyheter Møre og Romsdal. Intervju om presters arbeidsforhold. 15. oktober.
 • Vårt land. Slitsom prestehverdag. Intervju om presters arbeidsforhold. 11. desember, s. 15.

2007:

 • Vårt land. Årsaker til utmelding. Intervju om medlemmers forhold til Dnk, 28. juni, s. 3.
 • Haugesunds Avis. I bøsser og spann. Intervju om konfirmasjon, 9. juni, s. 10.
 • Dagsavisen. Flykter fra kirken etter homostriden. Intervju om årsaker til utmelding fra Den norske kirke, 20. juni, s. 12.
 • Vårt Land. Hvem skal styrer valg av menighet?  Intervju om medlemmers forhold til kirken, 16. august, s. 13.

2006:

 • NRK 1, FrokostTV. Intervju om Den norske kirkes syn på sine medlemmer, 30. januar.
 • Dagsnytt. 07.00, 07.30, 08.00 osv.: Intervju om Den norske kirkes medlemmers betalingsvillighet for kirken. 30. januar.
 • NRK P1. Politisk kvarter 07.45-08.00 Intervju om medlemmenes syn på alternative finansieringsordninger av Den norske kirke og fortsatt formell oppslutning om kirken. 30. januar.
 • Vårt Land. Kvinner søker Gud på nettet. Intervju o kjønn og religion, 19. april, s. 12 13.
 • Nationen. Konserter skviser ut gudstjenester. Intervju om kirken som kulturarena. 27. desember, s. 4.
 • Bergens Tidende. Kronikk: Faddere – vår tids coacher. 4. mars 2006

2004:

 • Vårt Land. Lite viktig om fadderen er kristen. Intervju om dåpsforeldres forståelse av fadderskap. 7. januar, s. 14-15.
 • Aftenposten. Samling om det umoderne. Intervju om dåp. 17. april, s. 12-13.
 • Bergensavisa. Dåpen ingen tom tradisjon. Intervju om betydningen av dåp. 17. april, s. 72-73. Også i Telemarksavisa.
 • Kvinner og klær. Mitt store fete norske bryllup. Intervju om forestillinger og motiver for valg av kirkelig bryllup. 29. juni.

2001:

 • Bergens tidende. Kronikk: 40 år med kvinnelige prester. 18. april.

2000:

 • NRK1, frokost TV. Intervju om medlemsundersøkelsen i Den norske kirke. 20. januar.
 • Vårt Land. Intervju om medlemsundersøkelsen i Den norske kirke. 20. januar.
 • Stavanger Aftenblad. Intervju om medlemsundersøkelsen i Den norske kirke. 26. januar.
 • Dagsavisen. Intervju om medlemsundersøkelsen i Den norske kirke. 10. februar.
 • Aftenposten Intervju om medlemsundersøkelsen. 27. mai.
 • Stavanger Aftenblad. Intervju om medlemsundersøkelsen i Den norske kirke. 27. mai.
 • Vårt land. Intervju om medlemsundersøkelsen i Den norske kirke.  27. mai.
 • Dagen. Intervju om medlemsundersøkelsen i Den norske kirke.  27. mai.
 • Bergens Tidende. Intervju om medlemsundersøkelsen i Den norske kirke. 28. mai.
 • Aftenposten. Intervju om medlemsundersøkelsen i Den norske kirke. 28. mai.
 • Vårt Land. Intervju om medlemsundersøkelsen i Den norske kirke.  29. mai.
 • Arbeidsmiljø (Utgiver: Arbeidsmiljøsenteret) Mai. Intervju om kvinnelige prester på arbeidsmarkedet i Den norske kirke.
 • NRK Radio. På kirkebakken. Intervju om medlemsundersøkelsen i Den norske kirke. Juni.
 • NRK Distrikts TV. avd. Rogaland. Intervju om medlemsundersøkelsen i Den norske kirke. 25. august.
 • NRK Radio Rogaland. Intervju om medlemsundersøkelsen i Den norske kirke.  25. august.
 • Vårt Land. Intervju om medlemsundersøkelsen i Den norske kirke. 20. desember.
 • Vårt Land. Leserinnlegg til 08.06.2000 ”Popbarometer for kirkefolk?”

1998:

 • NRK TV Dagsrevyen. Intervju om ansettelsesforholdene til kvinnelige prester. 3. februar.
 • NRK P1 Sånn er livet. Intervju om den kvinnelige presterollen. 4. februar, reprise 30. juli.
 • NRK Dagsnytt. Intervju om ansettelsesforholdene til kvinnelige prester på 5. mars.

1996:

 • Aftensposten. Kronikk: Jom kippur: Den helligste dagen i året. 23. sepember.

Invitert presentasjon ved vitenskapelig konferanse:

2012:

 • Silent actions – disaster rituals in addition to 22nd July 2011. Keynote speaker 2nd Nordic Symposium of Death and Dying: “Death, Dying and Bereavement – Nordic Perspectives” University of Helsinki 25. – 27. april.
 • Ulike kirkekulturer  – en mulighet eller et problem. I panel på seminaret: Menighetsutvikling i folkekirken. Det teologiske menighetsfakultet 27. mars.

2011:

 • Religious Education in the Nordic Public Sphere. Plenumsforedrag på: 11th Nordic Religious Education Conference  Aarhus University. 7. juni.
 • Tiden etter konfirmasjon. Foredrag på Det teologiske Menighetsfakultets fagseminar: Religiøs læring, artefakter og mediering 25. oktober.

2010:

 • Confirmation Work in Europe. Motivation and Experiences. Plenumsforedrag  på:1stInternational Conference on Confirmantion Work in Europe. Danmark, Løgumkloster 28. februar.
 • The state and potentials of death and dying studies in Norway. Plenumsforedrag på:1st Nordic Conference in Thanatology: Death, Dying and Bereavement in the Nordic Countries, Aalborg University 24. november.

2008:

 • Ritualisering av død i norsk skole. Plenumsforedrag på: Rutiner, riter och minnesmärken. Lindköping Universitet, avd. Norrköping 11.12. desember:

2006:

 • School Memorial Services. Plenumsforedrag på: Rites in Connection to Death and Disposal of the Dead body. Lunds Universitet 26. – 27. oktober.

Paperpresentasjon ved vitenskapelig konferanse:

2013:

 • Religion in death rituals in a school the context. Paper på: Death, Dying and Disposal 11 International Conference – Theory meets practice. The Open University, Milton Keynes 6. september.
 • Fellesskap og kulturell tilhørighet. Kristen identitet hos ungdom i Den norske kirke. Paper på: Fagdag for Tidsskriftet Prismet. Oslo 25. januar.

 

2012:

 • Emotions, Death and Rituals in Public Space after Oslo/Utøya 22 July 2011. Paper på: The International Institute of Sociology IIS 40th World Congress. New Delhi 16. – 19. februar.
 • Young peoples’ experiences with religious rituals. Paper på: Understanding Youth and Christian Youth Work in Civil Society. The second International Conference on Confirmation and Christian Youth Work in Europe. Oslo 29. – 30. mai.
 • Silent actions – Disaster rituals in addition to 22 July 2011. Paper på: The 21st Nordic Conference for Sociology of Religion (NCSR), Umeå University, 15. – 17. august.
 • Young people’s experiences with religious rituals. Paper på: Nordic Conference for Sociology of Religion, Umeå University 15. – 17. august.

2011:

 • Prayer and Youth. Paper på: ISSR-konferanse (International Society for the study of Religion). Aix-en-Provence 30. juni – 3. juli.
 • Ritualisering av død i norsk skole. Paper på: KIFO-seminar høsten 2011: Religion og skole.
 • Problemer og utfordringer for eksisterende religions- og kirkestatistikk. Paper på: Religionsstatistikk og medlemsforståelse, Ansgar teologiske høgskole. Kristiansand 14. – 15. mars.

2010:

 • School Rituals of Death state. Paper på: 1st Nordic Conference in Thanatology: Death, dying and Bereavement in the Nordic Countries, Aalborg University 25. november.
 • Rituals of Death in Public Life. Paper på: The 20st Nordic Conference for Sociology of Religion (NCSR). Kristiansand 4. – 6. august.

2009:

 • Religiøs tradering 1991 1998. Paper på: KIFO-seminar. Oslo 11. mai.
 • Demografiske og kirkestatistiske data på soknenivå. Paper på: Statistiske data og menighetsutvikling. Seminar på Det teologiske Menighetsfakultet 19. februar.
 • Prøveforelesning oppgitt emne: Klassisk og moderne ritualforsknings anvendelighet i forbindelse med nutidig navngivningspraksis. Universitetet i Bergen 29. august.

2008:

 • Confirmation survey in Norway. Paper på: Religion and Youth, British Sociological Association, Sociology of Religion Study Group. Birmingham 8. – 10. april.
 • Ritual Sponsorship – the Institution of Godparents in Baptism and Naming Ceremonies. Paper på: KIFO Research Seminar.  Oslo 3. – 4. september.
 • Ungdom og religion – og kirkens arbeid med konfirmasjon: The European Confirmation Study, Norwegian section. Paper på: KIFO-seminaret. Oslo 17. november.

 

2007:

 • Understanding Ritual. Paper på: IAHR – International Association for the History of Religion / Swedish Society for the Study of History of Religions. Stockholm 19. – 22. april.
 • Den kroppslige dimensjonen. Paper på: KIFO-seminar. Oslo 7. – 8. mai.
 • The Bodily Experience in Ritual Enactment – Infant Baptism. Paper på: 29th ISSR (International Society for the study of Religion) Conference. Leipzig 23. – 27. juli.
 • Identitetsdimensjonen i dåp og navnefest. Paper på: KIFO-seminar. Oslo 5. – 6. november.

2006

 • En markedsstyrt kirke. Paper på: Trosopplæringskonferansen med kompetansenettverket. Oslo 23 – 24. mars.
 • Religiøse navnefester. Paper på: KIFO-seminar. Oslo 24. – 25. april.
 • Endring og tilhørighet – statskirkespørsmålet i perspektiv: ”Folkekirkelig oppslutning om Den norske kirkes ritualer: Overflatisk konvensjon eller dyp mening? Eksempelet ”dåp”. Paper på: KIFO-seminar: Oslo 6. november.

2005:

 • Hvilket teoretisk perspektiv gir mest når en skal forstå nye og gamle ritualiseringsformer ved livets begynnelse? Paper på: Nasjonal forskerutdanningskonferanse Identitet, kjønn og kropp. Bergen 21. – 23. april
 • Dåpsforeldres erfaringer med dåpsgudstjenesten. Paper på: KIFO-seminar. Oslo 9.10. mai.
 • Vennskap og etikk. Bruk av venner som informanter. Paper på: Etikk-seminar på Høgskolen i Agder, Fakultet for humanistiske fag. Kristiansand 13. juni.
 • Dåpsforeldres erfaringer med dåpsgudstjenesten. Paper på: Stipendiatseminaret ved IKRR, Universitetet i Bergen 14. juni.
 • Ritualization of Godparents – Tradition and Transformation. Paper på: Childhoods, University of Oslo 29. juni – 3. juli.
 • The Institution of Godparents in Baptism and Naming Ceremonies. Paper på: ISSR (International Society for the Sociology of Religion) Conference. Zagreb 18. – 22.juli
 • Medlemsskapets ställning i nordiska folkkyrkor. Paper på: Forskardagar. Svenska kyrkans enhet för forskning och kultur. Uppsala 17. – 18. oktober.

2004:

 • Norsk og døpt – to sider av samme sak. En kort innføring i dåpens religiøse og sosiale betydning i norsk historie. Paper på: KIFO-seminar Oslo 25. – 26. mars.
 • Ritualizing the Institution of Godparents – Baptism and Alternative Rituals. Paper på: The 17th Nordic Conference for Sociology of Religion (NCSR): Riter – mellom privatreligion och offentlighet. Reykjavik 19. – 23. august.

2003:

 • Ritualisering ved livets begynnelse. Paper på: Det praktisk-teologiske seminar Hverdag, hellighet og livsmot. Oslo 16. – 17. oktober.
 • Dåp og tradisjon. Foredrag på KIFOs tiårsjubileum: Oslo 19. september.
 • Kirkerommet er ikke bare preken og gudstjeneste. Kirkemedlemmers holdninger til gudstjenesten og kirkerommets religiøse betydning. Paper på: Det praktisk-teologiske seminar ”Kirkerom og estetikk”. Oslo 24. – 25. mars.
 • Livssyn, livsspørsmål og livstolkning. Paper på: KIFO-seminar. Oslo 27. – 28. mars:

2002:

 • Navnefest – alternativ til dåp. Paper på: KIFO-seminar. Oslo 11. – 12. april.
 • Jeg døper deg til Faderens, Sønnens og Den Hellige Ånds navn. Paper på: Dåp og tradisjon.Dåp, dåpsopplæring og tradisjon. Det praktisk-teologiske seminar. Randsvangen 7. – 8. oktober.

2000:

 • Kirkelige livsfaseritualer. Teorigrunnlag for analyse av data fra Medlemsundersøkelsen. Paper på: KIFO-seminar. Oslo 20 – 21. mars.
 • Hvorfor stå som medlem av Den norske kirke? Motiver for medlemskapet. Paper på: KIFO-seminar. Oslo 9. – 10. november.
 • Dåpen som overgangsrite. En analyse av dåpens kirkelige og private riter. Paper på: Det praktisk-teologiske seminar om kirkens riter. Oslo 14. desember.

1999:

 • Folk i møte med folkekirken. Paper på: KIFO-seminar. Oslo 21.– 22.juni.

1998:

 • Kvinnelige menighetsprester og ansettelsesforholdene i Den norske. Paper på: KIFO-seminar. Oslo 15. mai.
 • Kvinner i Guds hus. Rapport fra et prosjekt. Paper på: KIFO-seminar. Oslo 20. november.

Foredrag og gjesteforelesninger:

2013:

 • Offentlige markeringer og nye ritualer i forbindelse med 22. juli. Foredrag for: Center for SamtidsReligion. Aarhus 14. mai.

2012:

 • Den norske kirke og den offentlige sorgen. Foredrag på: KIFO-konferanse Den offentlige sorgen etter 22. juli. Litteraturhuset i Oslo 12. juni.
 • Savnet fellesskap? Ungdom og erfaringer med kirkelig ungdomsmiljø. Foredrag på: Fagdag Oslo domprosti. Oslo 22. november.
 • Samarbeid mellom hjem og menighet om trosopplæring. Foredrag på: Fagdag om konfirmantarbeid Sør-Hålogaland bispedømmekontor. Oslo 16. oktober.
 • Konfirmanter, ritualer og rituelle erfaring. Foredrag på: Fagdag om konfirmantarbeid Sør-Hålogaland bispedømmekontor. Oslo 16. oktober.
 • Et delt samarbeid. Samarbeid mellom hjem og menighet om trosopplæring. Foredrag på: Konferanse for kompetansenettverket for trosopplæring i Den norske kirke. Oslo 19. april.

2011:

 • Ung og aktiv. Konsultasjon i Kirkerådet. Oslo 1. april.
 • Unge menneskers forhold til kirke og kristendom. Foredrag for Løgumkloster: Efteruddannelse for studenterpræster og akademiske medarbejdere. Jönköping 19. september.
 • Er der forskel på unge kvinder og unge mænds religiøse orientering? Foredrag på: Efteruddannelse for studenterpræster og akademiske medarbejdere. Jönköping 19. september.
 • Kirken og hjemmet. Sammen med Irene Trysnes: Foredrag på: Trosopplæringskonferansen 2011. Lillestrøm 27. oktober.

2010:

 • Presters arbeidsforhold i Stavanger. Foredrag for: Prostemøte i Stavanger bispedømme. Sola 13. desember 2010.
 • Konfirmasjonstiden. Foredrag for: Nordisk religionspedagogisk nettverksmøte. Oslo 4. november.
 • Protestantisk konfirmasjon. Motivasjon og utbytte. Foredrag for: Center for SamtidsReligion. Universitetet i Aarhus 2. mars.
 • Dåp og emosjoner. Foredrag på Mikkelsmessekonferanse. Liturgisk senter Trondheim 29. september.

2009:

 • Presters arbeidsforhold i Nidaros. Foredrag på: Prostekonferanse i Nidaros bispedømme. Stiklestad 4. februar.
 • Presters arbeidsforhold i Bjørgvin. Foredrag på: Prostekonferanse i Bjørgvin bispedømme. Jølster 14. oktober.
 • Konfirmasjon og samfunn. Vennskap, tro og tradisjon. Foredrag på: Kirkelig utdanningssenter i Nords 10 årsjubileum. Tromsø 19. – 20. mars.

2008:

 • Presters arbeidsforhold i Hamar. Foredrag for bispedømmekontoret. Hamar 18. september.
 • Presters arbeidsforhold i Borg. Foredrag for bispedømmekontoret. Fredrikstad 9. oktober.
 • Presters arbeidsforhold i Møre. Foredrag for bispedømmekontoret. Geiranger 14. oktober.
 • Hva vet vi om konfirmantene? Foredrag sammen med Bernd Krupka på: Trosopplæringskonferansen 2008. Lillestrøm 22. oktober.
 • Kjønn og arbeidsforhold i Den norske kirke. Foredrag for Kirkerådet 5. november.

2007:

 • Menighetenes forhold til konfirmanter av skilte foreldre – hva kan gjøres for å legge forholdene til rette for konfirmantene og deres foreldre. Foredrag på: Samarbeidsmøte mellom Agder bispedømme, Staver bispedømme og Kirkens familievernkontor. Oslo 12. januar.

2003:

 • Foredrag på menighetsmøte i Tonsen menighet: Hva sier Tonsen-rapporten? Oslo 23. april.
 • Foreldres forventninger til dåp og dåpssamtale – empiriske data. Tromsø prostisamling. Tromsø 22. oktober.
 • Respons på Arve Brunvolls innlegg: Hva kommuniserer dåpsliturgien? Om menneskesynet i og omkring dåpsliturgien. Seminar på Det teologiske Menighetsfakultet 23. oktober

2002:

 • Religionens rolle for bygging av kjønnsidentitet. Foredrag på: Dialogkonferanse, Norges Kristelige Studentforbund (NKSF) & Muslimsk Studentsamfunn (MSS), Blindern, 17. mars.
 • Presentasjon av Tonsenprosjektet for staben i Tonsen menighet, Mortensrud menighetssenter. Oslo 28. mai.

2000:

 • Religionssosiologiske perspektiver på ritualer. Foredrag i Presteforeningen. Oslo 6. juni.
 • Hvordan skal vi forstå tallene fra Medlemsundersøkelsen om dåp og dåpsopplæring? Foredrag for Regjeringens dåpsopplæringsutvalg. Oslo 20. juni.
 • Holdninger og verdier i Folkekirken. Foredrag på: Kirke 2000. Oslo 4. oktober.

1999:

 • Tilsettingspraksis i kirken – 10 års erfaring.  Innleder i paneldebatt på Norsk kommuneforbunds seminar på Sørmarka studie- og konferansesenter. Oslo 2. juni.
 • Presterollen. Foredrag for Vestre Aker prostilag av presteforeningen. Oslo 1. juni.

1998:

 • Presenterte rapporten “Rom i herberget?” på Norsk Kvinnelig Teologforenings årsmøte. Oslo 2. februar.
 • Presenterte rapporten “Rom i herberget?” for Kirkerådet. Oslo 5. februar.

 

Fagfellevurdering:

2013:

 • Fagfellevurdering av en artikkel i tidsskriftet Prismet.

2012:

 • Fagfellevurdering av en artikkel i tidsskriftet Prismet.

2011:

 • Fagfellevurdering av en artikkel i Studia Theologica.

2008

 • Fagfellevurdering av en artikkel i tidsskriftet Nordic Journal of Religion and Society.

2006:

 • Fagfellevurdering av en artikkel i tidsskriftet Social Compass.

Bedømmelseskomiteer (dr.avh., disputaser, tilsettinger):

 

2012:

 • Medlem av tilsettingskomiteen ved KIFO for tilsetting av forskningssjef Ånund Brottveit.

2011:

 • Medlem av tilsettingskomiteen ved KIFO for tilsetting av forskningssjef Pia Lane.

2008:

 • Medlem av tilsettingskomiteen ved KIFO for tilsetting av forskningsassistent Ann Christin Gresaker.

2007:

 • Medlem av tilsettingskomiteen ved KIFO for tilsetting av rådgiver Maria Aase.

 

Undervisningserfaring:

2013:

 • Undervist på PhD-seminary Religion, Ethics and Society om Religion statistics and religious affiliation. Universitetet i Agder 8. november.
 • Senior reviewer på PhD-seminary Religion, Ethics and Society. Universitetet i Agder 8. november.

2012:

 • Gudstjeneste som trosopplæring. Flotte opplevelser uten krav til tro! Undervisning på: Videreutdanningskurs i regi av Det praktisk – teologiske seminar og Fagråd for kateketikk. Oslo 18. april.

2010:

 • Fire timer om Norsk folkekirkereligiøsitet og religiøs pluralisering. Kurs for religionslærere: Bro Aschehoug videreutdanningskurs. Oslo 10. februar.

2003:

 • Enkelttime på Det teologiske fakultet for studenter i kristendomskunnskap grunnfag: Medlemskap og kirkemedlemmer i Den norske kirke. 22. september.

2002

 • Barnedåp – en sterk tradisjon i et moderne samfunn. Etterutdanningskurs for prester. Det praktisk-teologiske Seminar. 11. september.

2000:

 • Hundre års kvinnekamp ført til seier? Kvinnelige prester, likestilling og karriereaspirasjoner. Foredrag på: Det praktisk-teologiske seminar – Lederutvikling for kvinnelige prester. Oslo 20. november.

Våren 1998:

 • Fem timers undervisning på Det praktisk-teologiske seminar i samfunnsvitenskapelig kjønnsteori, og kjønn og arbeidsliv, kvinnelige prester i Den norske kirke.

Våren 1995: Teologisk fakultet (UiO)

 • Timelærer Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo

Desember 1994 – Juni 1995:

 • Religionslærer i 50 % stilling ved Bredtvet videregående skole

Våren 1992:

 • Timelærer ved Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo

 

Veiledning:

2011:

 • Bi-veileder for Lars Hellerdal masterstudent i diakoni på Diakonhjemmet høgskole. Honorar.

2006:

 • Bi-veileder for Nina Valland Lyngset mastergradsstudent i pedagogikk ved NLA.

Annet faglig (eks lede sesjon, lede seminar):

2013:

 • Network/Planning Group for the Second Study on Confirmation Work and Confirmation (2013/14). Uppsala, 12. – 14. juni.
 • Deltatt på workshop in Pietermaritzburg i Sør-Afrika på Reassembling Democracy: Ritual as Cultural Resource (SAMKUL). Pietermaritzburg 6. – 13. april.

2012:

 • Network/Planning Group for the Second Study on Confirmation Work and Confirmation: Stockholm 23. Mai, Stuttgart 3. 4. mars, Berlin 29. november.
 • Nordic Network of Thanatology (NNT): Styret hadde møte i Helsinki 26. april.
 • Konferansevert og fagansvarlig for konferansen Understanding Youth and Christian youth work in Civil Society. The second International Conference on Confirmation and Christian Youth Work in Europe. Oslo, 29. – 30. mai.
 • Ledet sesjonen: Challenges for Religious Education in the Nordic Countries på Nordic Conference for Sociology of Religion Umeå University. Umeå 15. – 17. august.
 • Ledet sesjonen: Researching Confirmation and Christian Youth Work (Session 2a) på
 • Understanding Youth and Christian youth work in Civil Society. The second International Conference on Confirmation and Christian Youth Work in Europe. Oslo 29. – 30. mai.
 • Deltok på framleggsseminar på Det teologiske Menighetsfakultet til boka: Menighetsutvikling i folkekirken. Erfaringer og muligheter. Oslo 14. april.
 • Presentert opplegg for evaluering av menighetenes samvirke med hjemmet på referansegruppa for Trosopplæring i Kirkerådet. Oslo 10. februar.

2011:

 • Sammen med Norges Kristne Råd (NKR), Ansgar Teologiske Høgskole, og Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) arrangerte seminaret: Religionsstatistikk og medlemsforståelse. Kan tallene gi oss et bilde av tilknytning og aktivitet?  Ansgar Teologiske Høgskole. Kristiansand 14. – 15. mars.
 • Deltok på Nordic Network for Church Statistics . Tampere 7. 8. februar.

2010:

 • Var med å arrangere og lede 1st Nordic Conference in Thanatology: Death, dying and Bereavement in the Nordic Countries. Aalborg University 24.25. november.
 • Ledet sesjon på 1st Nordic Conference in Thanatology: Death, dying and Bereavement in the Nordic Countries, Aalborg University 25. november.
 • Deltok på ISA, World Congress of Sociology. Gøteborg 11.17. juli.

2008:

 • Møte med Kirkefondet og Landsforeningen af Menighetsrådsmedlemmer i Danmark. København 29. januar.
 • Møte i Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon (KA) om ”Stadig bedre” 5. september.
 • Møte i den nordiske forskergruppen for konfirmasjonsundersøkelsen Uppsala 20. august, Järvenpää 9. – 10. oktober.

2006:

 • Deltok på KIFO-seminar Religion i offentligheten (ROR). Italia, Testico 29. mai –2. Juni.
 • Deltok på Religion i offentligheten (ROR). Forskernettverksmøte. Oslo 17. oktober.
 • Driftet en av to nettverksgrupper i kompetansenettverket til Trosopplæringsreformen, Familiens rolle i trosopplæringen. Arbeidet har innebefattet to møter og ett seminar på våren.

2005:

 • Deltakelse på avhandlingsseminar ved Institutt for russisk, klassisk filologi og religionsvitenskap (IKRR), Universitetet i Bergen 10. – 11. mai.

2004:

 • Deltakelse på stipendiatseminaret ved ved Institutt for russisk, klassisk filologi og religionsvitenskap (IKRR). Universitetet i Bergen 10. – 11. mai

2003:

 • Deltakelse på forskerskole på KIFO med Prof. Wade Clark Roof 17. – 19. november
 • American Academy of Religion (AAR). Georgia, Atlanta 22. – 25. November.

2002:

 • Deltakelse på teoriseminar og avhandlingsseminar ved dr. art programmet Universitetet i Bergen. Voss 9. – 10. desember.
 • Deltakelse på forskerutdanningsseminaret. Etter den kulturelle vending. Universitetet i Oslo. Sundvolden 22. – 24. november.

2000:

 • Presenterte Den norske kirkes medlemsundersøkelsen for Kirke/stat- utvalget. Oslo 26. mai.
 • Ledet sesjonen Religion and Gender på The 10st Nordic Conference for Sociology of Religion (NCSR). Oslo 10. august.

1998:

 • Stortingets interpelasjonsdebatt. Kvinnelige prester og ansettelsesordningen i Den norske kirke ble diskutert på grunnlag av rapporten “Rom i herberget?” 5. mars kl. 12 – 14.

1997:

 • Deltakelse på kurs i Kirkedatabasen hos Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD). Bergen 17. – 18. juni.
 • Deltakelse på Ungdom, livssyn og framtid. Deltakelse på seminar på Høgskolen i Volda 23. – 24. oktober.

 

Språk:

Norsk (morsmål)

Engelsk (tilnærmet flytende skriftlig og muntlig)

Tysk (grunnleggende leseforståelse)

Spansk (god muntlig forståelse)

 

Publikasjoner registrert i BIBSYS:
Ida Marie Høeg | BIBSYS