Undersøkelsen ble foretatt blant Den norske kirkes medlemmer i løpet av vinteren 2000. Oppdragsgiver var Kirkerådets kirke/stat-utvalg.

Målet med undersøkelsen Folkekirke 2000, eller «Medlemsundersøkelsen» som den oftest er kalt, er å skape et empirisk grunnlag for å studere medlemmer av Den norske kirke og deres erfaringer med kirken og deres holdninger til den og det den står for. Derfor er «møteplassene» mellom folk og kirke, dåp, konfirmasjon, bryllup, begravelse og gudstjeneste, viet stor oppmerksomhet. Andre temaer er hvordan kirkemedlemmene ser på kirkemedlemskapet, det lokale kirkelivet, presteskapet, statskirkeordningen og ressursbruken i kirken. Forsker: Ida Marie Høeg

Her finner du spørsmålene i spørreundersøkelsen.

Publikasjoner:

1. Artikler i i peer-review tidsskrift:
 «Hvorfor være medlem av Den norske kirke?» i: Norsk teologisk tidsskrift 2, side 87-99, 2001.

2. Artikler i antologier og andre tidsskrift
* «I baptise you in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit» i: Ole Gunnar Winsnes (ed.): Contemporary Religion and the Church. A Nordic Perspective. KIFO Rapport nr. 26. Trondheim: Tapir Akademisk Forlag, side 109-142, 2004.

* «Jeg døper deg i Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn. Dåp og tradisjon i Den norske kirke» i: Synnøve Heggem & Espen Dahl (red.): Dåp-Konfirmasjon-kateketisk praksis. Et riteperspektiv på sosialisering. Oslo: Det praktisk teologiske seminar, side 109-124, 2003.

* «Barnedåp – en sterk tradisjon i et moderne samfunn» i: Nytt norsk kirkeblad. For teologi og praksis 30 (6): 10-17, 2002

* «Bare til fest? Kirkemedlemmers forhold til gudstjenesten». Tallenes tale 2000. Perspektiver på statistikk og kirke. KIFO Rapport nr. 14. Trondheim: Tapir Akademisk Forlag, side 41-82, 2001.

* «Medlemsundersøkelsen 2000. Holdninger til statskirkeordningen» i: Ole Gunnar Winsnes (red.):Årbok for Den norske kirke 2000. Oslo Kirkens informasjonstjeneste, side 50-55, 2000.

3. Rapport

* Sammen med Harald Hegstad og Ole Gunnar Winsnes. Folkekirke 2000. En spørreundersøkelse blant medlemmer av Den norske kirke. Oslo: KIFO. 74 sider. 2000.