Prosjektet handler om ungdom, religion og holdninger til ulike menneskerettigheter.

Det er samlet inn spørreskjemasvar fra ca 1000 ungdommer fra 20 videregående skoler i Oslo og Akershus.Materialet er representativt for ungdomsbefolkningen på viktige bakgrunnsvariabler.

Prosjektet er et samarbeid mellom ca 20 europeiske land, og koordineres fra universitetet i Wurzburg, Tyskland.

I prosjektet sammenliknes ulike religiøse gruppers syn på menneskerettigheter i ulike storbyer.

Forsker: Pål Ketil Botvar
Finansiering: Kirkerådets trosopplæringsmidler, KIFO
Ferdigstilling: 2016