Erling Birkedal: «Noen ganger tror jeg på Gud, men …» En undersøkelse av gudstro og erfaring med religiøs praksis i tidlig ungdomsalder

Dette er en empirisk studie av samspillet mellom gudstro og erfaring med kirkelig religiøs praksis i 13–15-årsalderen. Informantene kommer fra det sentrale østlandsområdet i siste halvdel av 1990-tallet. Boka inneholder både en kvalitativ studie av over 300 13-åringer og en kvalitativ studie av 30 informanter, på grunnlag av intervjuer og oppfølgende spørreundersøkelser over en periode på to og et halvt år. Seks av disse informantene er spesielt grundig presentert. Etter en analyse og fortolkning av samspillet mellom gudstro og erfaring, drøftes didaktiske utfordringer for kirkelig undervisning.

«Noen ganger tror jeg på Gud, men …», er en uttalelse fra en usikker 13-åring. En jevnaldring sier at «jeg tror på Gud – selv om jeg ikke går i kirken så ofte». Disse utsagnene går inn i tematikken for denne boka. Den tar for seg samspillet mellom gudstro og erfaring med religiøs praksis.

Avhandlingen er delt inn i tre hoveddeler. I den første delen drøftes og presenteres premissene og grunnlaget for feltarbeidet. Den andre hoveddelen inneholder en presentasjon av det empiriske materialet. Dette består av tre deler. Det starter med en kvantitativ undersøkelse blant ca. 300 13-åringer fra det sentrale østlandsområdet. På dette grunnlaget gjøres en kvalitativ studie av 30 informanter, med intervjuer og oppfølgende spørreundersøkelser over en periode på to og et halvt år (13–15-åringer). Seks av disse informantene er spesielt grundig presentert. I den tredje hoveddelen analyseres og fortolkes samspillet mellom gudstro og erfaring med institusjonalisert kristendom. Spesielt drøftes etablering, opprettholdelse og bortfall av gudstro i tidlig ungdomsalder. Til slutt belyses didaktiske utfordringer for kirkelig undervisning.

Erling Birkedal (f. 1954) er cand.philol., med lærerutdanning og kristendomskunnskap hovedfag. Han har vært knyttet til IKO – Kirkelig pedagogisk senter siden 1985, og fra 2001 er han direktør ved IKO. I perioden 1994–2000 var han forsker på deltid ved KIFO.

KIFO Perspektiv nr. 8 er en doktoravhandling som ble levert inn til NTNU høsten 2000. Birkedal disputerte 31. august 2001 ved det historisk-filosofiske fakultetet ved NTNU i Trondheim. Prøveforelesningen var over temaet Erfaringsbegrepet i religionsspsykologi og religionspedagogikk.

ISBN 82-519-1667-4. 290 sider. Kr 320,–. Utgitt juni 2001. Tapir Akademisk Forlag.
Kan bestilles fra kifo@kifo.no