Cathrine Hansen og Morten Huse: Lærdommer utenfra. En studie av prester som ikke er i menighetstjeneste

Boken setter søkelyset på presterollen i Den norske kirke. Lysmestere er prester som har sluttet som menighetsprester, og som nå arbeider i en sekulær kontekst. På grunnlag av deres fortellinger tar artiklene for seg spørsmål som:

* Hvilke bilder gir denne spesielle gruppen prester av menighetsprestetjenesten?
* Hvorfor velger noen prester seg bort fra menighetstjeneste? Hvorfor gjør ikke flere det?
* Hvilke roller og funksjoner kan prester ha når de arbeider i det sekulære arbeidsliv?

Det grunnleggende spørsmålet boken vil belyse, er: Er egentlig den massive flukten fra presteyrket, som media til tider fremstiller, en realitet? Artiklene dokumenterer at bakgrunnen for den enkelte prests valg av yrke henger sammen med en rekke ulike faktorer. Særlig framtredende er de endringene som utviklingen av nye familie- og kjønnsmønstre medfører for betingelsene for prestetjenesten. Ellers spiller personlige egenskaper størst rolle når enkelte prester velger seg bort fra yrket menighetsprest.

Cathrine Hansen
(f. 1971) er cand.philol. og engasjert som forskningsassistent ved KIFO.

Morten Huse
(f. 1953) er dr.oecon. og forsker ved KIFO. Han er professor II i foretaksøkonomi ved Handelshøgskolen BI og Universitetet i Lund/Halmstad.

ISBN 82-519-1668-2. 132 sider. Kr. 150,–. Utgitt juni 2001. Tapir Akademisk Forlag.
Kan bestilles fra kifo@kifo.no eller bestilling.forlag@tapir.no.