Den norske kirke

Den norske kirke er evangelisk-luthersk og var en statskirke inntil 2012. I 2022 var 65 prosent av befolkningen medlemmer i majoritetstrossamfunnet som fremdeles har en grunnlovsfestet statsfinansiering. Den norske kirke har vært og er i en endringsprosess, noe som både skyldes indre reformbehov og endringer i samfunnet rundt kirken. KIFO skal levere helhetlig og forskningsbasert kunnskap om Den norske kirkes rolle i samfunnet. Et kjennemerke ved KIFOs kirkeforskning er vektlegging av samfunnsperspektivet og en kombinasjon av kvalitative og kvantitative datakilder.