Unge voksne og den norske kirke

Et prosjekt i samarbeid med Det Norske Bibelselskap der man analyserer bibelbruk i Norge. Undersøkelsen består både av kvantitative og kvalitative analyser.

Forsker: Tore Witsø Rafoss
Ferdigstilling 2018

Nordmenns bibelbruk

Prosjektet er en todelt studie av sammenhengen mellom alder og medlemskap i Den norske kirke, med spesielt fokus på de yngre medlemmene.
Forsker: Tore Witsø Rafoss
Ferdigstilling 2018

Barnenattverd

Prosjektet tar for seg den nye nattverdstradisjonen i Den norske kirke der også barn inkluderes i nattverden.
Forsker: Olaf Aagedal
Ferdigstilling 2018

Kirkevalget 2015
I prosjektet blir kirkevalget 2015 gjennomgått.
Ferdigstilt 2016

Kirkelige reformer
En mer overordnet analyse og drøfting av reformvirksomhet i Den norske kirke.
Ferdigstilt 2016

Liturgi i bevegelse – gudstjenestereformen i Den norske kirke
Prosjektet undersøker hvilke liturgiske valg norske menigheter har gjort i søndagsmessen og studerer hvordan dette varierer ut fra kirkesosiologiske kategorier.
Evaluering av gudstjenestereformen ledes av Ansgar Teologiske Høgskole. KIFO og Menighetsfakultetet deltar.
Ferdigstilt 2014

Evaluering av prostereformen i Den norske kirke
Prosjektet skal evaluere prostereformen i Den norske kirke, med henblikk på utvikling av prostens lederrolle, presters arbeidsforhold, og prostiet som hensiktsmessig tjenestedistrikt.
Ferdigstilt 2013

The Second International Study of Confirmation Work in Europe
The Second International Study of Confirmation Work in Europe er et forskningsprosjekt om konfirmasjon og tiden etter konfirmasjon.
Forsker: Ida Marie Høeg.

Tiden etter konfirmasjon
Prosjektet analyserer tiden etter konfirmasjon med fokus på rekruttering til deltakelse i menighetenes ungdomsmiljø og identitetsdanning blant ungdom 15-18 år.
Forsker: Ida Marie Høeg

Evaluering av trosopplæringsreformen
Stiftelsen Kirkeforskning KIFO har sammen med Universitetet i Agder og Universitetet i Nordland fått i oppdrag av Kirkerådet å evaluere Trosopplæringsreformen i Den norske kirke i 2011 – 2013.
Forsker: Ulla Schmidt

Evaluering av kirkevalget 2011 og  demokratireformen i Den norske kirke
Sluttevalueringen skal sammenfatte og diskutere resultatene fra evalueringene av kirkevalgene 2009 og 2011 med tanke på hvorvidt forutsetningene i den politiske avtalen er innfridd.
Ferdigstilt 2011

Menighetsrådsmedlemmer og menighetsråd i Den norske kirke
Hva kjennetegner medlemmer av menighetsråd i Den norske kirke når det gjelder sosial bakgrunn, kirkelig tilhørighet og annen frivillig deltakelse?
Forsker: Ulla Schmidt

Tidsbruk, motivasjons- og slitasjefaktorer blant undervisningsansatte i Den norske kirke
En kartlegging av tidsbruk samt motivasjons- og slitasjefaktorer blant undervisningsansatte i Den norske kirke.
Forsker: Stipendiat Ann Kristin Gresaker

Rekruttering
Prosjektet undersøker hvorfor prester ønsker å gå inn i / ut av prestetjenesten i Den norske kirke. Forsker: Pål Ketil Botvar

Evaluering av demokratireformen i Den norske kirke
Evalueringen tar bl.a. for seg erfaringer med gjennomføringen av valget, analyserer valgresultater, og gjennomfører undersøkelser blant kirkemedlemmer og velgere. Forsker: Ulla Schmidt

International Research on Confirmation Work / Konfirmasjon 2008
Prosjektet omfatter flere landsdekkende spørreundersøkelser om konfirmasjon. Surveyundersøkelsene har blitt gjort blant konfirmanter og konfirmantansvarlige i lutherske kirker i Norden, Tyskland, Østerrike og Sveits i 2008. Forsker: Ida Marie Høeg

Presters arbeidsforhold
Prosjektet undersøker presters arbeidsforhold i ti av landets elleve bispedømmer. Målsetningen har vært å gi de ansvarlige på bispedømmekontorene en oversikt over presters arbeidssituasjon, slik at de har et grunnlag for å utforme en livsfasetilpasset arbeidsgiverpolitikk og tiltak som kan bedre arbeidsmiljøet. Det er skrevet en rapport til hvert av bispedømmene, i tillegg til en samlet rapport. Forskere: Ida Marie Høeg, Ann Kristin Gresaker og Hans Stifoss-Hanssen

Høringen om NOU 2006:2 Staten og Den norske kirke.
Dette prosjektet sammenfatter, systematiserer og analyserer høringssvarene til NOU 2006:2 Staten og Den norske kirke, og utarbeider rapport og presentasjoner. Prosjektet er finansiert av Kultur- og kirkedepartementet. Prosjektet er avsluttet. Forsker: Ulla Schmidt

Kirkelig demokrati og kirkelige valgordninger
Dette prosjektet tar utgangspunkt i høringssvarene til NOU 2006:2 Staten og Den norske kirke, og analyserer og diskuterer ulike synspunkter på det kirkelige demokrati. Forsker: Ulla Schmidt

Medlemsundersøkelsen Folkekirke 2000
Undersøkelsen ble foretatt blant Den norske kirkes medlemmer i løpet av vinteren 2000. Oppdragsgiver var Kirkerådets kirke/stat-utvalg. Forsker: Ida Marie Høeg