17. mai som nasjonal dugnad?

17. mai samles store deler av den norske befolkningen i sine lokalmiljøer for å feire nasjonaldagen. Tradisjonen er lang, sterk og innarbeidet. På tross av dette, foreligger det relativt lite data om hvordan 17. mai-feiringene faktisk gjennomføres.

KIFO har gjennomført en spørreundersøkelse rettet mot alle landets kommuner, med målsetting om å kartlegge og dokumentere ulike forhold ved de lokale 17. mai-feiringene.

Undersøkelsen er oppsummert i en egen rapport, KIFO Notat 5/2012, som kan lastes ned her. Resultatene er også utgangspunkt for vår kronikk «17. mai som nasjonal dugnad»  publisert på forskning.no


Noen funn:

  • Det arrangeres rundt regnet 3000 offentlige 17. mai-feiringer på nasjonaldagen
  • Det er vanlig at kommunene har mellom 4 og 7 lokale komiteer
  • Hovedkomiteen består som oftest av mellom 6 og 9 medlemmer og ledes oftest av foreldrerepresentanter, politikere eller personer uten spesiell organisasjonstilhørighet
  • I noe over halvparten av kommunene er hovedkomiteen knyttet til kommunens administrasjon, men de fleste oppgir at komiteen likevel har stor grad av frihet i forhold til kommunens ledelse
  • 72 prosent av kommunene oppgir at gudstjeneste er en del av fellesfeiringen i kommunen.
  • Svært få kommuner opplyser at det har vært konflikt omkring religionens plass i 17. mai feiringen
  • Etniske minoriteter har i liten grad egne arrangementer på 17. mai og det synes i liten grad å være strid omkring etniske minoriteters plass i feiringen

Rapporten kan også bestilles fra KIFO. Pris kr. 120,- + porto