I 2015 er alle menigheter i Den norske kirke omfattet av Trosopplæringsreformen. Rapporten spør om det betyr at utviklingsarbeidet og den aktive bruken av planene blir lagt på is.

Lys våken_foto: Henrik DvergsdalMange menigheter har lagt den treårige gjennomføringsfasen bak seg, har utarbeidet og fått godkjent lokal plan for trosopplæring, og er over i en driftsfase. Dermed er en fornyet trosopplæring for alle døpte 0–18 år innført som en del av menighetenes ordinære virksomhet. I følge den nasjonale planen for trosopplæring «Gud gir – vi deler» skal trosopplæringsfeltet være i kontinuerlig utvikling og fornyelse. I dette prosjektet ser vi nærmere på læring og utvikling i menighetenes arbeid med trosopplæring. I hvilken grad er menighetene fortsatt inne i en læringsprosess, hva består læringen av, hva fremmer og hemmer læring, og hvilke forventninger er det til fortsatt fornyelse? Målet er å fremskaffe relevant kunnskap slik at Den norske kirke kan legge til rette for læring og utvikling av trosopplæringen også etter at reformen er iverksatt.

Samarbeidsforholdene internt i menighetene, etablering av evalueringsrutiner, og utvikling av faglige nettverk utover menighetsgrensene, ser ut til å være viktig for å sikre «fortsatt læring og utvikling». Sentrale tiltak som årlige landskonferanser for trosopplæringen, en nettportal (ressursbanken.no) for utveksling av råd og erfaringer, samt andre digitale ressurser, blir verdsatt av de lokale aktørene.

Trosopplæringsreformen har sterke innslag av plan- og målstyring, samtidig som den har en ideologisk overbygning som er preget av et sosiokulturelt syn på organisasjonslæring. Dette synet betoner viktigheten av å trekke lærdom av egen praksis og å utvikle kompetanse og kunnskap gjennom kollektiv refleksjon. Rapporten peker på at det er en spenning mellom trosopplæringens behov for nye arbeidsformer og den tradisjonelle kirkelige organisasjonens hierarkiske struktur og oppgavespesialisering.

Rapporten bygger på en studie gjennomført av KIFO ved forskerne Pål Ketil Botvar, Ånund Brottveit, Nina Hoel, Elisabet Haakedal og Ulla Schmidt. Prosjektet er dels en kvalitativ studie der man har observert og intervjuet sentrale aktører i trosopplæringen i fire feltarbeidsmenigheter, dels en spørreundersøkelse til de trosopplæringsansvarlige i menigheter som hadde kommet i driftsfasen i perioden 2012–2014.

Rapporten kan lastes ned her.

Trykt versjon kan bestilles på kifo@kifo.no Kr 120,-  + porto

Foto: Henrik Dvergsdal

Omtale i media:

Vårt Land 20. mars 2015
Kjenner vekta av tung reform
Omtale av rapporten.