Bokutgivelse: Gråte min sang

Som en vesentlig sluttrapportering av studien av minneritualer etter katastrofer, har LJ Danbolt og H Stifoss-Hanssen gitt ut en bok på Høyskoleforlaget: ”Gråte min sang – minnegudstjenester etter store ulykker og katastrofer”

«Gråte min sang – minnegudstjenester etter store ulykker og katastrofer» er skrevet av Lars Johan Danbolt – Dr theol,  forsker, forskningsveileder og sykehusprest ved Sykehuset Innlandet, og førsteaman. II ved Menighetsfakultetet og Hans Stifoss-Hanssen – Dr philos, forskningssjef ved Stiftelsen Kirkeforskning.

Minnegudstjenester i den akutte fasen etter en større ulykke er en moderne rite som har blitt vanlig siden siste halvdel av 1980-tallet. Gudstjenesten retter seg primært mot pårørende og andre katastroferammede, og et typisk trekk er at representanter for politi, ambulanse og annet innsatspersonell som regel er med som rituelle aktører i forbindelse med lystenning. Med henvisning til Åstaulykken, Sleipnerulykken og et par mer lokalt pregede hendelser tar boka for seg denne særdeles viktige og krevende typen gudstjeneste og analyserer den i relasjon til praktisk teologi, riteforskning og katastrofeterapi. Hva er karakteristisk for denne riten, hvordan oppleves den, hvilken funksjon har den, og hvordan kan den fungere best mulig i spenningsfeltet mellom tradisjonell folkekirkelighet og et økende multireligiøst samfunn? Boka er skrevet med tanke på personell i kirka og helsevesenet, politiet og andre som kan komme i berøring med tematikken gjennom sitt arbeid, men vil også være av interesse for folk som er interessert i moderne riter ikke minst i forbindelse med til død og sorg.


Boka rapporterer omfattende fra et kvalitativt forskningsprosjekt innenfor dette feltet. Forskningen er del av ”Riteprosjektet” ved Det praktisk-teologiske seminar; det skjer også i et samarbeid med Sykehuset innlandet, og fra 2005 Stiftelsen Kirkeforskning.


Se http://www.hoyskoleforlaget.no/