«Det handler om verdensfreden!»

Det organiserte dialogarbeidet på tros- og livssynsfeltet bygger på tidligere erfaringer med økumenisk virksomhet og etableringen av paraplyorganisasjoner som Islamsk Råd Norge og Norges Kristne Råd. Den rettighetspolitiske kampen har også vært viktig og en direkte forløper for Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn – som i dag utgjør en svært sentral dialogarena. KIFO har sett nærmere på disse organisasjonenes betydning og stilt spørsmål ved de ulike aktørenes ressursgrunnlag og maktforskjeller, påstander om at kvinner og unge er underrepresentert og hvorledes dialogarbeidet når ut til medlemmene.
 

Forsidebilde rapporten

KIFO-forskerne Ånund Brottveit, Ann Kristin Gresaker og Nina Hoel har laget undersøkelsen på oppdrag fra Kulturdepartementet. Resultatene er publisert i rapporten «DET HANDLER OM VERDENSFREDEN!» En evaluering av rollen Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, Norges Kristne Råd og Islamsk Råd Norge har i dialogarbeidet. Datagrunnlaget består av observasjonsdata og intervjuer med dialogdeltakere og andre ressurspersoner som har vært involvert i dialogarbeidet. Rapporten tar sikte på å belyse og gi relevant kunnskap om hvilke former for dialog som eksisterer på nasjonalt og lokalt nivå og på hvilke måter dialogarbeidet bidrar til økt forståelse på tvers av livssynsforskjeller. KIFO har valgt å fokusere spesielt på lokalt dialogarbeid da dette ikke har vært spesielt beskrevet i tidligere publikasjoner fra norske forskere og dialog-aktivister.

Opprettelsen av lokale dialoggrupper tilsluttet Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) i en rekke norske byer har bidratt til at medlemmene i større grad kjenner til og deltar i dialogaktivitetene. De lokale gruppene har også tatt initiativ til demonstrasjoner, offentlige arrangementer og festivaler som kan fremme økt forståelse og kjennskap til det lokale kultur- og livssynsmangfoldet blant befolkningen. På det nasjonale nivået har dialoggruppene og det delvis personbaserte nettverket fungert som en livssynsbasert «infrastruktur» som har spilt en viktig rolle i håndteringen av enkelte samfunnskriser som var egnet til å så splid og frykt langs kulturelle skillelinjer.

Den norske innvandrings- og integreringsdebatten har utviklet seg til å fokusere stadig mer på muslimske innvandreres livssyn og påstander om deres verdier. Gruppetenkning og stereotype beskrivelser av forskjeller mellom «oss» og «dem» har skapt større forventninger til at representanter for muslimske trossamfunn skal forklare og «uttale seg» om ulike saker. Innen ulike muslimske trossamfunn har man også følt et behov for å korrigere feiloppfatninger og nyansere beskrivelsene. I en tabloidisert offentlighet som dyrker forenkling og konflikt, er ikke dette enkelt å få til. Dialoggruppene representerer derfor en viktig alternativ offentlighet, der ulike verdensoppfatninger og verdisyn kan møtes til gjensidig utforskning, samtale – og eventuelt debatt. Deltakerne ser selv på dialogarbeidet som en form for «fredsarbeid». De vanskeligste spørsmålene kunne kanskje i større grad vært tatt opp i foraene, men en forutsetning synes å være at det først etableres tillitsfulle relasjoner mellom samtalepartnerne.

For de lokale dialoggruppene har det vært en utfordring å få et stabilt oppmøte, spesielt i fra minoritetstrossamfunnene. Ressursforskjeller mellom store og veletablerte («norske») tros- og livssynssamfunn og de nyere «innvandrer-trossamfunnene» må ta mye av skylden for denne situasjonen.

Kulturdepartementet har finansiert evalueringen. 

Rapporten kan lastes ned her.

Trykt versjon kan bestilles på kifo@kifo.no kr 150,- + porto

Omtale i media:

Vårt Land 20.11.2015
«Skjuler mangfold»
Intervju med Inger Furseth og Ånund Brottveit

Vårt Land 19.11.2015
Moskeer stopper ikke radikalisering
Intervju med Ånund Brottveit og omtale av Dialogprosjektet

Vårt Land 09.10.2015
Avgjørende dialog
Kronikk av Ånund Brottveit, Ann Kristin Gresaker og Nina Hoel

Vårt Land 08.10.2015
Dobbel støtte til dialog

Vårt Land 02.10.2015
Snubler i pengemangel
Intervju med Ånund Brottveit ang forskningsrapport om tros- og livssynsdialogen

vl.no 02.10.2015
Snubler i pengemangel