Evaluering av nominasjon og utnevnelse av ny biskop i Sør-Hålogaland

KIFO v/Turid Skorpe Lannem og Ulla Schmidt (prosjektleder) har evaluert nominasjonen og utnevnelsen av ny biskop i Sør-Hålogaland. Målet for evalueringen har vært å finne ut hvordan gjennomføringen har samsvart med målsetningene Kirkemøtet i sin tid la til grunn for prøveordningen for utnevning av ny biskop.

Grunnlaget for evalueringen er et omfattende datamateriale som kartlegger ulike aktørers (bl.a. deltakere ved menighetsmøter, medlemmer av en rekke menighetsråd, bispedømmerådets medlemmer) erfaringer med og vurderinger av prosessen, i tillegg til en analyse av selve gjennomføringen.


En sentral konklusjon er at prosessen i hovedsak har vært gjennomført på en ryddig og oversiktlig måte, men at det har vært lite oppslutning, engasjement og åpenhet i forhold til prosessen, spesielt på lokalplan. En slik ordning er med andre ord ikke i seg selv tilstrekkelig for å utløse engasjement og bred involvering, med mindre omgivelsene er lagt til rette for det.


Evalueringen er utført på oppdrag fra Kirkerådet.


Hele rapporten er tilgjengelig for nedlasting her. En oppsummerende konklusjon kan lastes ned her.