Evaluering av nominasjonsprosessen i Borg

20. september leverte KIFO rapporten Evaluering av nominasjonsprosessen ved utnevning av ny biskop i Borg 2005. Prosjektet var gjort på oppdrag fra Kirkerådets styringsgruppe for kirkelige reformer.

Da Kirkens informasjonstjeneste sendte ut en pressemelding om evalueringen 29. september var overskriften «Forventningene om konflikt ble ikke innfridd».

De siterer videre fra rapporten: Nominasjonsprosessen i Oslo virket både positivt og negativt inn på Borg bispedømmes egen forslags-, nominasjons- og avstemningsprosess med hensyn til åpenhet og engasjement. Pressens forventinger om uro i kirken førte til at pressen tidlig i prosessen viet saken stor oppmerksomhet, noe som vi tror har virket positivt inn på interessen og engasjementet for saken på lokalplan i bispedømmet. Det så ut til at pressen forventet stor debatt, mye engasjement og steile fronter da forslagene fra menighetene ble offentliggjort. Da det viste seg at en av de mest foreslåtte kandidatene var en kvinne og at hun, sammen med flere av de andre mye foreslåtte kandidatene også sto på Kirkemøtets mindretall i homofilisaken, uteble pressens forventede negative reaksjoner på forslagene. Heller ikke da bispedømmerådets nominasjonsliste ble offentliggjort økte temperaturen på lokalplan og ellers i kirken.

Hele pressemeldingen kan leses på
http://www.kirken.no/Nyheter/nyhetDet.cfm?pNyhetId=1172&pNyhetkat=Presse.
Derfra er også mulig å laste ned hele rapporten.