Evaluering av Trosopplæringsreformen begynner datainnsamling

Stiftelsen Kirkeforskning KIFO har sammen med Universitetet i Agder (Institutt for religion, filosofi og historie) og Universitetet i Nordland (Profesjonshøgskolen) fått i oppdrag av Kirkerådet å evaluere Trosopplæringsreformen i Den norske kirke i 2011 – 2013. I løpet av våren og sommeren 2011 gjennomføres flere større datainnsamlinger for dette prosjektet.

Etter forsøks- og utviklingsfasen 2004 – 2008 skal Den norske kirkes trosopplæringsreform i løpet av de neste fem årene 2009 – 2013 – i den såkalte gjennomføringsfasen – integreres i menighetenes faste virksomhet. Evalueringsforskningen skal følge denne gjennomføringsfasen og arbeidet med å utvikle et sammenhengende tilbud om trosopplæring for alle døpte i alderen 0 – 18 år i Den norske kirkes menigheter.

 Evalueringsforskningen har fire hovedområder, organisert i hvert sitt deloppdrag:
1)      Trosopplæringsreformens gjennomføringsfase
Evalueringsforskningen skal kartlegge, analysere og vurdere reformens overgang fra å være forsøks- og utviklingsbasert, til konsolidering som en integrert del av menighetenes ordinære virksomhet. Det sentrale element i denne fasen er utvikling av lokale planer for trosopplæring rundt om i menighetene. Evalueringsforskningen skal undersøke både metodiske, innholdsmessige og organisatoriske sider ved dette arbeidet med lokal planutvikling.
Tidspunkt for deloppdrag: 2012

2)      «Trosopplæring for alle døpte i alderen 0 – 18 år»: – Reformens breddeperspektiv
Å gi et tilbud om trosopplæring til alle døpte i alderen 0 – 18 år er en sentral og overordnet målsetting for trosopplæringsreformen. Dette målet skal sees i sammenheng med forståelsen av kirkens ansvar for alle døpte i en barnedøpende folkekirke. Det er et viktig område for evalueringsforskningen å kartlegge, analysere og vurdere hvordan alle døpte barn og ungdommer får et tilbud om trosopplæring slik at reformen har et nødvendig breddeperspektiv. Dette skal gjøres ved å fokusere på fire underområder.
Tidspunkt for deloppdrag: 2013

3)      Samarbeid og tverrfaglighet
Trosopplæringsreformen forutsetter samarbeid både mellom ulike aktører og mellom ulike faglige tilnærminger. Dette har med kompetanse- og ressurstilgang å gjøre, men også med vekten på læring som noe som skjer i et fellesskap, slik det er formulert i uttrykket «vi deler». Evalueringsforskningen skal analysere hvordan samarbeid og tverrfaglighet utøves i reformen, hvordan det utnyttes i arbeidet med å fornye trosopplæringen, utvikle lokale planer og etter hvert integrere en fornyet trosopplæring i menighetenes virksomhet. Evalueringsforskningen vil undersøke samarbeid mellom ulike grupper av ansatte, mellom menighetene og de kristne organisasjonene, og mellom menighetene og institusjoner, særlig skole.
Tidspunkt for deloppdrag:
2011: samarbeid menigheter – institusjoner
2012: samarbeid mellom ansatte
2013: samarbeid menigheter – organisasjoner

4)      Menighetenes samvirke med hjemmet
Plan for trosopplæring understreker samvirke med hjemmet og familien som en viktig dimensjon ved det lokale trosopplæringstilbudet og de lokale planene. Menighetens trosopplæring må legge til rette for gode relasjoner og godt samspill med familien. Dette dreier seg dels om kommunikasjon med hjemmene, på en måte som rommer mangfoldet av «hjem» og «familie». Men det dreier seg også om å involvere foreldre og foresatte i utforming, gjennomføring og evaluering av trosopplæringstiltak. Dette deloppdraget skal analysere og vurdere hvordan menighetene ivaretar samvirket med hjemmet, hvordan materiell som deles ut til bruk i hjemmet blir brukt, og hvordan menighetene arbeider med kommunikasjon med barn, unge og foreldre / foresatte.
Tidspunkt deloppdrag: 2011.

Data og datainnsamling
Evalueringsforskningen vil basere seg på data fra mange ulike kilder, og innsamlet på flere ulike måter.
1) Spørreundersøkelser
– Spørreundersøkelse blant ansatte i et stort utvalg menigheter som er inne i gjennomføringsfasen: Ulike grupper av ansatte vil motta undersøkelsen: både trosopplærere, kateketer, menighetspedagoger, kantorer/organister, diakoner, adm.ansatte, prester
– Spørreundersøkelse blant foreldre til døpte barn i utvalgte årskull (foreldre til ettåringer, niåringer, konfirmanter)
2) Feltarbeid
Det gjennomføres feltarbeid i 6 menigheter i ulike deler av Norge. I dette feltarbeidet gjøres det personlige intervjuer både med ansatte, frivillige, foreldre og barn og unge. Det gjøres også observasjoner av trosopplæringstiltak.
3) Ressursbanken på www.kirken.no
Menighetenes egen rapportering i ressursbanken er også et viktig datamateriale for evalueringsforskningen.

Personvern og forskningsetikk
Evalueringsforskningen følger forskningsetiske prinsipper (se http://www.etikkom.no/no/Forskningsetikk/Etiske-retningslinjer/Samfunnsvitenskap-jus-og-humaniora/ ). Spørreundersøkelsene og feltarbeidene er meldepliktige etter personopplysningsloven og blir meldt til Personvernombudet for forskning, Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste. Alle personopplysninger behandles konfidensielt i tråd med personvernombudets tilråding. De håndteres kun av forskere involvert i prosjektet, og disse har taushetsplikt.

Rapportering og tilgjengeliggjøring
Resultatene fra evalueringsforskningen vil bli offentliggjort på ulike måter. Det bli laget en rapport fra hvert deloppdrag. Disse gjøres fritt tilgjengelig blant annet fra KIFOs hjemmesider. I tillegg vil resultater også bli presentert på andre måter: både gjennom presentasjoner på konferanser, kurs etc. og skriftlig gjennom artikler, på web etc. Alt materiale fra presentasjoner vil være fritt tilgjengelig og nedlastbart fra disse sidene. Materialet kan fritt benyttes av andre, så sant kilde oppgis.

Forskergruppen
Forskergruppen som arbeider med evalueringsforskningen er sammensatt av forskere med ulik fagbakgrunn: pedagogikk, sosiologi, statsvitenskap, teologi og religionsvitenskap. Vi har til sammen bred erfaring med ulike metodiske tilnærminger, og har i tillegg til generell kompetanse på disse fagområdene også særlig kompetanse på avgrensede felter som ungdomsforskning, kjønnsforskning, ritualforskning, etikk- og verdiforskning, kultursosiologi, didaktikk og profesjonsforskning på undervisningsområdet.

Fra Stiftelsen Kirkeforskning KIFO
Forsker 1 / professor Ulla Schmidt (prosjektleder)
Forsker 2 Pål Ketil Botvar
Forsker 2 Ida Marie Høeg
Forsker 1 Olaf Aagedal
Forskningsassistent Sivert Urstad
Professor Pål Repstad

Fra Universitetet i Agder, Institutt for religion, filosofi og historie
Professor Elisabet Haakedal
Postdok-stipendiat Irene Trysnes

Fra Universitetet i Nordland, Profesjonshøgskolen
Professor Kåre Fuglseth
Høgskolelektor Elisabeth Nilsen