Evaluering av Trosopplæringsreformen

To nye rapporter evaluerer menighetenes samvirke med hjemmene, og samarbeid mellom menigheter og offentlige institusjoner, i arbeidet med trosopplæring.

Nå foreligger to nye rapporter fra KIFOs evalueringsforskning om Trosopplæringsreformen i Den norske kirke.

Menighetenes samvirke med hjemmet. Rapport 1.

Samarbeid på tvers. Rapport 2

Samvirke mellom menighet og hjem

Den første rapporten, som er forfattet av Ida Marie Høeg, KIFO og Irene Trysnes, Universitetet i Agder, undersøker samvirke mellom menighet og hjem i arbeidet med trosopplæring. Rapporten undersøker blant annet hva foreldre syns om ulike trosopplæringstilbud for barna sine, om informasjon og materiell de mottar fra kirken, og om hvordan kirken forholder seg til og involverer foreldre i arbeidet med trosopplæringen.

Rapporten konkluderer blant annet med at menighetene i trosopplæringsarbeidet greier å etablere tillitskapende arenaer for foreldre, barn og unge, og at foreldrene gjennomgående er godt fornøyd med møtet med kirken. Blant foreldrene er det bred oppslutning om kirken som formidler av tradisjon, kulturelt fellesskap og verdier som respekt for andre mennesker, nestekjærlighet og tilgivelse. Derimot er de mindre opptatt av kirken som en ressurs i kristen livstolkning. Samtidig som de er positive til at barna gjennom deltakelse i trosopplæring får kulturell kompetanse og kunnskap om kristendommen og en ressurs til å ta et selvstendig trosvalg, er de lite opptatt av at barna skal utvikle en personlig tro.

Det utvikles også nye ritualiserte praksiser gjennom reformen, der barn blir aktive deltakere i for eksempel nattverdfeiring på en annen måte enn tidligere.

Det er snarere barna som trekker foreldrene til kirken gjennom sin deltakelse i trosopplæringstiltak, enn omvendt, og barnas egne preferanser er tungtveiende for foreldrenes engasjement. Slik makter reformen også å bygge frivillighet, og antall frivillige medarbeidere i Den norske kirkes barne- og ungdomsarbeid har økt gjennom reformperioden. Den frivillige innsatsen fra foreldrene ligger først og fremst på det praktiske området.

Menighetene bruker relativt store ressurser på å distribuere trosopplæringsmateriell til foreldre og hjem, og foreldrene bruker nok dette til en viss grad, men ikke mye.

Rapporten kan lastes gratis ned her

For nærmere opplysninger, kontakt:
Forsker Ida Marie Høeg, KIFO, tlf. 23 33 47 26; ida.marie.hoeg@kifo.no
Postdok-stip. Irene Trysnes, Universitetet i Agder, tlf. 38 14 21 74; irene.trysnes@uia.no 

Hvordan forholder menighetene seg til skolene i arbeid med trosopplæring?

Den andre rapporten, forfattet av Kåre Fuglseth, Universitetet i Nordland, og Elisabet Haakedal, Universitetet i Agder, undersøker hvordan menighetene forholder seg til offentlige institusjoner, først og fremst skole og barnehage, i arbeidet med trosopplæring. Hvilket omfang og innhold har dette samarbeidet, og hvordan opplever og praktiserer menighetene regelverket som regulerer trosopplæringens forhold til skole og barnehage?

En sentral konklusjon er at det fortsatt er et ganske utstrakt samarbeid. De nye reguleringene har altså ikke nødvendigvis ført til en «avvikling» av samarbeid mellom kirke og skole. Derimot viser mer inngående og detaljerte feltstudier at samarbeidet har endret karakter i løpet av de siste årene, og en skjelner tydeligere mellom hva menighet og skole gjør, og på hvilken måte det kan og ikke kan regnes som del av et tilbud om systematisk trosopplæring for døpte mellom 0 og 18 år.

Samtidig ser det ut til at mange menigheter strever med å finne en form på dette samarbeidet, og fortsatt er usikre på hva en kan samarbeide om innen rammen av trosopplæringen. Blant faktorene som påvirker utformingen av dette samarbeidet lokalt er blant annet graden av flerkulturalitet, lokale tradisjoner, geografi, ulike oppfatninger av hva som regnes som trosopplæring, og personlige interesser og holdninger.

Rapporten kan lastes gratis ned her

For nærmere opplysninger, kontakt:
Prof. Kåre Fuglseth, Universitetet i Nordland, tlf. 75 51 77 13, kare.fuglseth@uin.no
Prof. Elisabet Haakedal, Universitetet i Agder, tlf. 38 14 20 24, elisabet.haakedal@uia.no

Foto: Kirkerådet.

Omtale i media:

vl.no 23.04.2012
Kyrkje + skule = framleis sant
Omtale av rapporten «Samarbeid på tvers» av Kåre Fuglseth og Elisabeth Haakedal

vl.no 23.04.2012
Nestekjærlighet viktigere enn Jesus i trosopplæringen
Intervju med Ida Marie Høeg og Irene Trysnes vedr rapport om tropopplæringsevalueringen «Menighetenes samvirke med hjemmet»