I gode og onde dager…

med undertittelen: Trivsel, belastninger og sluttevurderinger blant menighetsprester i Den norske kirke.

KIFO Notat nr 6/2009 er ført i pennen av Ann Kristin Gresaker. Det tar for seg presters forhold til yrket sitt, hvorfor de ble prester, hvordan de oppfatter arbeidet og hvorvidt de vurderer å søke seg bort fra presteyrket. Studien baserer seg på en spørreundersøkelse blant 301 prester i 6 bispedømmer, samt dybdeintervjuer med 17 av disse. Undersøkelsen inngår i del II av prosjektet Rekruttering til presteyrket og er finansiert av kirkeavdelingen i departementet.

Spørreundersøkelsen viser at et flertall av menighetsprestene rapporterer om gode levekår og opplever prestetjenesten som givende og meningsfull. Blant dem som ikke opplever trivsel i arbeidssituasjonen er det imidlertid en høy andel som vurderer å slutte som prest. Avhengig av bispedømme er det mellom 20 og 40 prosent av prestene som har vurdert å søke seg over i et annet yrke.

Det er en nær sammenheng mellom grad av trivsel og opplevelse av arbeidspress og belastninger. Grad av trivsel virker igjen inn på vurderinger omkring jobbskifte. Forhold knyttet til vikarordninger ved sykdom, konflikter på arbeidsplassen, kollegafellesskap, samt relasjoner til den kirkelige ledelsen, er faktorer som har betydning for levekår og sluttevurderinger.

Kjønn og bosted gir i seg selv begrensede grad utslag på de nevnte faktorene. Mange av levekårsvariablene er likevel på en eller annen måte relatert til geografi, forstått som avstand til befolkningssentra.

Notatet peker på følgende områder hvor det er behov for å sette inn tiltak med sikte på å rekruttere eller beholde arbeidskraften:

  • Ledelse/personalomsorg
  • Videreutdanning/spesialisering
  • Vikarordninger
  • Boligsituasjonen
  • Forholdet mellom arbeids og privatliv

Se også KIFO Notat nr 4/2009 Prestemangel? Rekruttering til menighetspreststillinger i Den norske kirke

Rapportene kan bestilles fra KIFO. Pris kr. 100,- + porto