Inger Furseth og Lene Kühle med artikkel i Archives de Sciences Sociales des Religions

Prison Chaplaincy from a Scandinavian Perspective

Artikkelen sammenlikner religiøs tilrettelegging for muslimske innsatte i fengsler i Norge og Danmark.  Dette er den første publikasjonen innen forskningsprogrammet NOREL (The role of religion in the public sphere. A comparative study of the five Nordic countries), ledet av Inger Furseth.  Til tross for at Danmark og Norge er relativt like land, har de svært ulik politikk når det gjelder tilrettelegging for muslimske innsatte. I Danmark finnes det flere fengselsimamer som er lønnet av fengselsmyndighetene, og det er planer om å øke antallet. I Norge finnes det ingen lønnet fengselsimam og det er opp til de muslimske trossamfunnene å ansette noen. Derved anses dette ikke å være statens ansvar.

Disse forskjellene er overraskende sett i lys av det faktum at Danmark har hatt en mer polarisert debatt om religiøse minoriteter og en mer offentlig assimilasjonspolitikk enn Norge. Forskjellen kan delvis forklares ut fra ulike religion-stat relasjoner, forskjellige systemer for avlønning av imamer i fengsler, og betydningen av offentlige debatter om radikalisering.  Det nære forholdet mellom kirke og stat i Danmark gjør at staten engasjerer seg i ansettelse av religiøst personell i fengslene, også minoriteter. Debatten om radikalisering, som kom tidligere i Danmark enn i Norge, legitimerer statsansatte imamer på grunn av deres rolle i å forhindre radikalisering. Forskjellene mellom de to landene reiser mer prinsipielle spørsmål om håndtering av religion i offentlige institusjoner. Til tross for den danske assimilasjonspolitikken, viser det seg altså at dansk politikk legger mer til rette for muslimer på dette området enn den norske. Dette viser at det ikke finnes en direkte forbindelse mellom overordnet politikk om det flerreligiøse samfunn og den faktiske tilretteleggingen for muslimer og andre religiøse minoriteter i offentlige institusjoner, slik som fengsler.