KIFO får prosjekt fra Norges Forskningsråd om religion, etnisitet og konstitusjon

Som en del av Forskningsrådet sitt program for forskning fram mot Grunnlovsjubileet 2014, skal KIFO lede et prosjekt om grunnloven som nasjonalt symbol.

barn i 17 mai togProsjektet gjennomføres av en tverrfaglig prosjektgruppe der også forskere fra Diakonhjemmet Høgskole i Oslo og Rokkan-senteret i Bergen deltar. Prosjektet har også et skandinavisk sammenlignende perspektiv og har knyttet til seg en skandinavisk ekspertgruppe. Fra Kirkeforskning deltar Pål Ketil Botvar, Ulla Schmidt og Olaf Aagedal, med Aagedal som prosjektleder. Resultatene fra prosjektet vil foreligge i 2013 før det norske grunnlovsjubileet.

Mer om prosjektet:

Prosjektet sitt formål er å gi kunnskap om hvilken betydning Grunnloven 1814 har for nasjonalfølelse og nasjonal identitet. Hvilken følelsesmessig betydning har Grunnloven i Norge sammenlignet med andre land? Hvilken betydning har religion for nasjonal identitet og hva gjør det økende etniske og religiøse mangfoldet i Norge med Grunnlovens plass som symbol? Mister Grunnloven følelsesmessig appell, blir den et symbol for å forsvare det tradisjonelt etnisk norske, eller mobiliseres Grunnloven 1814 som et symbol for et «nytt norsk vi»?