KIFO har mottatt NORDCORP midler for nordisk samarbeidsprosjekt på 596 000 EUR

KIFO har mottatt støtte til prosjektet ”The Role of Religion in the Public Sphere. A Comparative Study of the Five Nordic Countries” fra Nordisk samarbeidsnævn for humanistisk og samfundsvidenskabelig forkskning (NOS-HS).

Programmet Nordic Collaborative Research Projects (NORDCORP) mottok i alt 72 søknader, der 10 prosjekter fikk midler. For mer informasjon, se: http://nos.net.dynamicweb.dk/default.aspx?AreaID=1

Prosjektet er et nordisk samarbeidsprosjekt som skal gå over fire år (2009-2013) og midlene på 596 000 EUR skal deles mellom de fem nordiske landene. Prosjektet ledes av Inger Furseth ved KIFO.

Nordiske samarbeidspartnerne
Forskergruppen består av Pål Repstad ved Universitetet i Agder, Anders Bäckström, Ninna Edgardh og Per Pettersson ved Centrum för studier av religion och samhälle ved Uppsala Universitetet, Lene Kühle og Lars Ahlin ved Aarhus Universitet, Kati Niemelä, Kimmo Ketola, Kimmo Kääriäinen ved The Church Research Institute Finland og Petur Petursson ved Islands Universitet.   

Prosjektbeskrivelse
En viktig trend de siste 20 årene i alle de fem nordiske landene er at religion har blitt mer synlig til stede i den offentlige sfære. Store religiøse endringer har funnet sted i Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island. Disse gjelder både endringer i forholdet mellom kirke og stat, så vel som veksten av nye religiøse minoriteter som krever like muligheter og roller i den offentlige sfære. Med uttrykket «den offentlige sfære» mener vi her staten, politikken, massemediene og sivilsamfunnet. De nordiske landene har forskjellige forhold mellom kirke og stat, innvandringshistorie og politikk. Samtidig har de alle en luthersk majoritetskirke og institusjonaliserte rettigheter for religiøse minoriteter. De har derved en kombinasjon av likheter og ulikheter som gjør at de er interessante å studere komparativt.

Dette 4-års prosjektet (2009-2013) vil systematisk sammenlikne religiøs endring for de siste 20 årene ved å velge tre år som skal studeres mer grundig: 1988, 1998, 2008. Vi vil konsentrere oss om fire temaer: 1. Stat og religion, 2. Religionens rolle i offentlig politikk, 3. Religion og media, og 4. Religionens rolle i sivilsamfunnet. Undersøkelsene vil bli basert på en rekke kvantitative og kvalitative data og funnene vil bli tolket innen samfunnsvitenskapelige teorier om sivilsamfunnet og sosial kapital.

Forskningen vil bli utført av seniorforskere fra alle de fem nordiske landene, så vel som to doktorgradsstipendiater. Fire forskerkonferanser vil bli avholdt i løpet av prosjektperioden. Hensikten er å bidra med fremragende forskning på religionens endrede rolle i den offentlige sfære i de nordiske landene.