KIFO-notat om urbanitet

Tore Witsø Rafoss, forsker ved KIFO, Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning

«Norge kjennetegnes av et stort mangfold av måter å bo på. Mange bor i utkantstrøk, andre bor i tettsteder og i småbyer, mens stadig flere bor i større byer, i storbyene, og i forstedene til de store byene. KIFO-forsker Tore Witsø Rafoss har på vegne av Kirkerådet i Den norske kirke skrevet et notat om hvordan geografi i Norge henger sammen med religiøst og livssynsmessig mangfold, marginalisering og befolkningsendring. Notatet beskriver en tendens til at stadig flere i Norge bor tett i et lite antall storbyområder. Sekulariseringstendenser, marginalisering og religiøst og livssynsmessig mangfold tar ulike former i ulike deler av Norge. Også det religiøse landskapet formes av geografi. Den norske kirke operer i mer mangfoldige sosiale og religiøse landskap i storbyene enn i mindre urbane strøk.»

Les hele notatet her