KIFO og samarbeidspartnerne

Representantskapet vedtok styrets forslag til endringer i samarbeidsstrukturen mellom KIFO Hovedsamarbeidspartnerne.

Den formelle samarbeidsformen mellom KIFO og hovedsamarbeidspartnerne har vært den samme siden stiftelsen ble opprettet i 1993. Etter å ha gjort en del erfaringer, var det på tide med en gjennomgang av praksisen. En arbeidsgruppe bestående av V. Haanes (leder), E. Nilsen, U. Schmidt og H. Stifoss-Hanssen (sekretær), har jobbet med dette fra 27.09.2006, og lagt fram et endelig forslag for styret. Basert på dette la styret fram et forslag for representantskapet den 05.06.07.


Til nå har samarbeidspartnernes bidrag vært en forskningsressurs tilsvarende en halv stilling (eller verdien av denne) årlig. Intensjonen med ordningen var å skape et nettverk hvor man forpliktet seg til å drive relevant forskning på området, noe som ville hjelpe fagmiljøene rundt omkring i landet til å holde volumet og kvaliteten på forskningen oppe, og stimulere til økt samarbeid innenfor prosjekter. Dette har ikke bidratt i særlig grad til å øke samarbeidet innenfor området.


Dette betyr imidlertid ikke at medlemmene ikke lenger ønsker samarbeid – tvert imot. Behovet for samarbeid er økende. Det betyr bare at formen må tilpasses dagens behov. Nå binder institusjonene i prinsippet en forskningsressurs tilsvarende en verdi på rundt 250 -300 000,- i året, til KIFO-samarbeidet. Arbeidsgruppens forslag gikk ut på å gå over til en årlig kontingent, i størrelsesorden 20 -30 000,-. Denne endringen høres drastisk ut, men fordi denne regelen har vært vanskelig å praktisere, vil det være en forenkling som gjør strukturen mer i samsvar med realitetene.


Det vil være enklere for samarbeidspartnerne å delta i et nettverk, som ikke binder store deler av forskningsressursene deres. En slik løsning vil føre til at arbeid med relevnte prosjekter krever en mer aktiv kontakt med KIFO, noe som igjen vil kunne skape gjensidig positive resultater. Dette vil også frigi ressurser hos KIFO til å jobbe med tiltak som fremmer samarbeid der hvor det er ønskelig. KIFO-seminaret er en av de plattformene nettverket har skapt, som ser ut til å fungere godt. Her kan medlemmer og enkeltpersoner legge fram prosjekter og få tilbakemeldinger fra kolleger på feltet.


Representantskapet vedtok 5. juni 2007 styrets forslag til endringer. Dette innebærer at regelen om å bidra med ,0,5 årsverk faller bort fra vedtektene og samarbeidsavtalene. I tillegg ble kontingenten for 2008 satt til 30 000,- kroner.


§ 3 i KIFOs vedtekter får derfor følgende formulering:
«KIFO arbeider på grunnlag av samarbeidsavtalar med andre forskings- og utdanningsinstitusjonar og med einskildpersonar. KIFO skal legge særleg vekt på å føre saman til tverrfagleg samarbeid om felles forskingsoppgåver. Ein institusjon som har FOU-aktivitet innanfor feltet kyrkje, religion og livssyn i samfunnet kan få status som hovudsamarbeidspart når styret gjer vedtak om det.»  

Saksdokumentet kan leses her.