KIFO er et ambisiøst forskningsmiljø med bred faglig kompetanse. De siste årene har KIFO blant annet drevet forskning på temaene tro og livssyn i den norske befolkningen, religion og humor, tros- og livssynsdialog, barnenattverd, hatretorikk og arbeidsmiljø i Den norske kirke. KIFO er også et ledende forskningsmiljø når det gjelder forskning om religiøs og nasjonal identitet i Norge og har gjennomført flere store prosjekter om religionens rolle i offentlige feiringer og nasjonale kriser.

Instituttet gir forskerne gode muligheter for selvstendig arbeid, samtidig som det er utviklet en god tverrfaglig kultur internt. Vi har et utstrakt samarbeid med andre forskningsinstitusjoner nasjonalt og internasjonalt. Våre forskere har et høyt publiseringsnivå og forskningsresultatene har ofte satt dagsorden i offentlige debatter.

Den som tilsettes må ha samfunnsvitenskapelig, humanistisk eller teologisk bakgrunn og doktorgrad i et relevant forskningsemne. Søkere bør beherske ulike forskningsmetoder. Vi vil legge vekt på kjennskap til Den norske kirke, realkompetanse innenfor KIFOs forskningsfelt og innenfor oppdragsforskning generelt.

KIFO har et eget forskningsbibliotek for sine spesialfelter.

STILLINGSBESKRIVELSEN

Forskerstillingen skal erstatte en av KIFOs forskere (forsker II), som har gått over i ny stilling i et akademisk forlag.

Det er viktig for KIFO å ha en forskerstab som til sammen dekker et bredest mulig felt av området kirke-, religions- og livssynsforskning. KIFO ønsker å være et faglig spennende og kreativt forskningsmiljø og bygge opp et utfordrende forskningsnettverk på tvers av institusjonsgrenser. Det legges også vekt på en balansert kjønnsfordeling i staben.

Den som tilsettes bør inneha relevant førstestillingskompetanse og dokumentert god erfaring med empiriske forskningsmetoder. Søkere kan ha samfunnsvitenskapelig, humanistisk eller teologisk bakgrunn. Kjennskap til Den norske kirke vil bli vektlagt.

FOU-virksomheten er for en stor del prosjektorganisert. Den som ansettes vil bli pålagt å delta i prosjekter som KIFO finner aktuelle og prioriterer. Den som ansettes plikter å ta del i veiledning og i administrativt arbeid, og kan gis ansvar i forbindelse med seminarer, konferanser og forskerkurs.

Stillingen krever gode samarbeidsegenskaper, evne til å arbeide målrettet, samt god skriftlig og muntlig framstillingsevne. Erfaring med å initiere, delta i og lede tverrfaglig forsknings- og utviklingsarbeid tillegges vekt. Stillingen fordrer evne til kommunikasjon, til å ta selvstendige initiativer og til å representere KIFO i ulike faglige og allmenne fora. Ved tilsetting tas også hensyn til at instituttets samlede kjønnsbalanse bevares. Den som tilsettes må kunne beherske engelsk og norsk, skriftlig og muntlig. Norskkunnskaper er viktig fordi vi har mange norske oppdragsgivere.

Arbeidsoppgavene består i forskning, utredning og formidling. Erfaring med tverrfaglig forskning tillegges vekt. Søkere må primært kunne bruke både norsk og engelsk som arbeidsspråk.

Avhengig av kvalifikasjoner og praksis lønnes stillingene som forsker I eller forsker II i henhold til Statens lønnsregulativ. Fra lønnen trekkes innskudd i Statens pensjonskasse. KIFO har IA-avtale og AFP-ordning og en egen overenskomst som sikrer gode velferdsordninger og arbeidsbetingelser. Vi har tilgang til treningsrom på arbeidsstedet.

PRESENTASJON AV KIFO

Tiltredelse 1. februar 2022, eller etter avtale.

Nærmere opplysninger fås av forskningssjef Ånund Brottveit, tlf. 23 33 47 25 anund.brottveit@kifo.no

Søknad med CV, kopi av vitnemål og attester, samt liste over vitenskapelig produksjon sendes elektronisk til kifo@kifo.no, innen 15. november 2021. Inntil 3 vitenskapelige arbeider vedlegges/leveres elektronisk (pdf eller word-fil).