KIFOs andre rapport om Stat/Kirke-høringen

KIFO overleverte den mye omtalte rapporten til Kirke- og kulturdepartementet 26. mars. Den er tilgjengelig i sin helhet på KKD sine nettsider.

I sammendraget står det blant annet: «Blant de lokale instansene (både kirkelige og offentlige) er det klart flertall for å videreføre dagens ordning og forankre Dnk i Grunnloven. Blant Dnks instanser på mellom- (proster, biskoper, bispedømmeråd) og sentralt nivå er det klart flertall for å endre dagens ordning, oppheve de konstitusjonelle rammer for Dnk som statskirke, og forankre Dnk i en egen kirkelov. Blant tros- og livssynssamfunnene er det stort flertall for å endre dagens ordning og likestille Dnk med øvrige tros- og livssynssamfunn innen rammen av en felles lovgivning. I de øvrige gruppene er bildet varierende, men også i disse gruppene er det (med unntak av gruppen ”offentlige organer” der få har uttalt seg) flertall for å endre dagens ordning når det gjelder Dnks relasjon til staten.»

Rapporten i sin helhet finner du her.