Konfirmasjon er en viktig tid for protestantisk ungdom

Confirmation Work in Europe er basert på empiriske undersøkelser av konfirmasjon i Europa, blant konfirmanter og blant konfirmantledere

 

Confirmation Work

I boka Confirmation Work in Europe  kommer det fram at konfirmasjon er en viktig tid for protestantisk ungdom. På tvers landene representert i undersøkelsen er konfirmanter fornøyd med konfirmasjonstiden. Både i motivasjonen for å delta og i erfaringene fra konfirmasjonstiden er det sosiale vesentlig for det samlede utbytte. Det pedagogiske arbeidet som nedlegges er av stor betydning for utfallet. Spesielt har konfirmasjonsleirene hatt positiv effekt på utbytte av konfirmasjonstiden. I utgangspunktet er den religiøse motivasjonen for konfirmasjon variabel og for en del av konfirmantene også liten. Likefullt skjer forandringer på det religiøse området, men her er forskjellene til dels store mellom landene. Gjennomgående er interessen og tilnærmingen til religion subjektiv. For mange konfirmanter har konfirmasjonstiden ikke nødvendigvis gitt større oppslutning om kristendommen, men heller gjort det mulig å gjøre seg opp en mening om hva de tror.

Confirmation Work in Europe er et produkt av samarbeid mellom forskere i det internasjonale nettverket for forskning på konfirmasjon og kristent ungdomsarbeid, initiert av Friedrich Schweitzer ved Universitetet i Tübingen. Nettverket ble etablert i 2007 og har bestått av forskere fra syv land: Tyskland, Østerrike, Sveits, Danmark, Norge, Sverige og Finland. Fra Norge har institusjonene KUN, IKO og KIFO deltatt med forskerressurser. I 2008 ble fire spørreskjemaundersøkelser gjennomført: 2 blant konfirmanter (én i begynnelse + én i slutten av konfirmasjonstiden) og to blant ledere for konfirmasjonen (én i begynnelse + én i slutten av konfirmasjonstiden).

På grunnlag av funnene i surveyene tematiseres forskjeller og likheter i konfirmantarbeid i Europa, dynamikken mellom aktørene og organiserte meningssystemer, hvordan organisert religion presenterer seg for unge mennesker, forskjeller mellom jenters og gutters reaksjoner på konfirmasjon, og kristent ungdomsarbeids bidrag til sivilsamfunnet. Foruten artikler basert på surveyene har også hvert av deltakerlandene en innledning om konfirmasjon i sitt respektive land hvor de fokuserer på teologiske og pedagogiske forutsetninger, tradisjoner og forståelser av konfirmasjon.

KIFO-forsker Ida Marie Høeg har skrevet artikkelen Motivation and Experiences of the Confirmands (s.235-244) og sammen med Bernd Krupka fra Kirkelig utdanningssenter i nord (KUN) Confirmation Work in Norway (s.162-183).

Se hjemmesiden til det Internasjonale konfirmasjonsprosjektet.