Kristne migrantmenigheter i Oslo

Temaet for denne KIFO-rapporten er kristne migrantmenigheter og deres betydning for dem som deltar der

forside rapportRapporten er skrevet av Ronald M Synnes på oppdrag fra KIFO.

Målet med arbeidet har vært å skaffe ny kunnskap om et til nå lite utforsket område. Rapporten er basert på en kvalitativ undersøkelse av fem kristne migrantmenigheter i Oslo og ser nærmere på menighetenes organisering, profil, medlemssammensetning, møter og aktiviteter. Studien tar også for seg de enkelte menighetenes sosiale engasjement.

Undersøkelsen er en kvalitativ studie basert på et utvalg av fem kristne migrantmenigheter i Oslo. I forbindelse med studien ble både pastorer/prester, mellomledere og deltakere i et utvalg kristne migrantmenigheter intervjuet, i tillegg til at det ble gjennomført deltakende observasjon på gudstjenester i løpet av en to måneders periode høsten 2011.

Spørsmålene som stilles er:

  • Hvilken organisasjonsmodell blir benyttet i menighetene, og hva ligger til grunn for en slik organisering?
  • Hvem er lederne i menighetene, ut fra kjønn og etnisitet?
  • Hvem er deltakerne i menighetene, ut fra blant annet sosioøkonomisk status og etnisitet?
  • Hvilken betydning har språk, kultur og etnisitet for menighetene, og danner disse faktorene samhold og/eller konflikter?
  • Hvilken betydning forteller medlemmene at menigheten har for dem?
  • Hvilken hjelp gir menighetene til sine medlemmer og deltakere, og da spesielt nye migranter?
  • Engasjerer menighetene seg i samfunnsspørsmål?

 

Rapporten kan lastes ned gratis: Kristne migrantmenigheter i Oslo

Papirutgave kan også bestilles fra KIFO. (Pris kr. 120 + porto)

Forfatter: Ronald M. Synnes

Prosjektleder: Inger Furseth

KIFO Rapport 2012:1