Kultur i kirken. Prosjektrapport.

Hvor omfattende er kulturaktiviteten i Den norske kirke? Er det «vind i kulturseilene»?

Vind i kulturseilene

Spørsmålene

«Det er jo vind i kulturseilene nå for tiden!». Slik formulerer en sokneprest sin opplevelse av hva som skjer i kirken og lokalsamfunnet på kulturfronten! Det er dette rapporten «Kultur i kirken» handler om. Hvor utbredt er en slik opplevelse i Den norske kirke?  Hvilken forankring har den i virkeligheten? Er det bare i noen få menigheter at man merker den nye kulturvinden, eller er dette en vind som blåser over hele Den norske kirke? Hvor omfatende er kulturaktivtetene i kirkene blitt? Er det menighetene selv som arrangerer eller fungerer kirkene mest som utleiescener? Hva er det som arrangeres? Dreier det seg for det meste om kor og konserter, eller er det også blitt mye dans og drama i kirkerommet? Og hvor i kirken foregår kulturen, kan også alterpartiet bli kulturscene? Hvem bestemmer i så fall dette? Sies det mye nei til kultur i kirkene? Og når man sier ja eller nei, hva er begrunnelsene for dette? Er alle begeistret for «vinden i kulturseilene»? Hvor fører denne vinden kirkeskipet?

Materialet

Rapportens svar på disse spørsmålene er basert på en spørreskjemaundersøkelse i bispedømmene Tunsberg (Buskerud og Vestfold Fylke) og Sør-Hålogaland (Nordland Fylke) der alle sokneprestene har fått tilsendt et skjema om kulturaktivitetene i deres sokn. I tillegg har vi intervjuet åtte kirkelige ansatte i de samme bispedømmene der vi særlig har gått nærmere inn på kultur og stedsutvikling, kirke og kultur i flerkulturelle og flerreligiøse lokalsamfunn og ulike syn på bruken av kirken som kulturarena. Rapporten har også trukket inn data frå Den norske kirkes årsstatistikk og fra tidligere relevant forskning.

Hovedkonklusjonene

  1. Kirken er en av de største lokale kulturaktører
  2. Kirken er den lokale kurturarenaen som vokser mest
  3. Musikk og sang dominerer sterkt
  4. Kirkelig kulturliv er preget av både amatørkultur og profesjonalitet
  5. Nye begrunnelser og normer for kultur i kirken skaper engasjement og debatt
  6. Kirkens kulturliv vil bli preget av økt profesjonalisering og mer variasjon i kulturuttrykk
  7. Samtidig som nåværende statskirkeordning er under avvikling, skjer det en utvikling av kirken som kulturarena
  8. Kulturkirken har mangfoldsutfordringer

Bakgrunnsopplysninger om prosjektet og rapporten

Prosjektet er et oppdrag fra Kirkerådet i Den norske kirke utført av KIFO – Stiftelsen Kirkeforskning.

Rapporten er skrevet av forskerne Helene Egeland og Olaf Aagedal.

Rapporten kan lastes ned her.

Oppslag i Vårt Land 19. juni 2010