«Kvinne og prest – femti år etter Ingrid Bjerkås

Dette er temaet for artikkelen til Hans Stifoss-Hanssen i boken til ære for Ingrid Bjerkås: «Hun våget å gå foran – Ingrid Bjerkås og kvinners prestetjeneste i Norge».

forsidebilde bokArtikkelen inneholder en analyse av KIFO-studien om presters arbeidsforhold, lest med tanke på kjønn og kjønnsforskjeller: «Den implisitte kjønnsdimensjonen. Kvinnelige presters arbeidsforhold i lys av nye undersøkelser». Artikkelen trekker også inn flere andre studier av kjønn og prestetjeneste. Både KIFOs undersøkelser og de andre studiene finner en del karakteristiske forskjeller mellom menn og kvinner når det gjelder å utforme yrkesrollene sine, men man finner i liten grad at belastninger, problemer eller tilfredshet henger sammen med kjønn. Men man finner at preferanser som mange oppfatter som kvinnelige står sterkt i presteyrket, slik som veiledning, faglig utvikling, samarbeidende arbeidsformer, ordnet arbeidstid osv. Dette gjelder ikke minst de yngre arbeidstakerne, der kvinnene er sterkest representert. Artikkelen drøfter disse funnene og antyder at utviklingen ikke bare kan oppfattes som en tilpasning til det moderne arbeidslivet, men også avspeile en teologisk prioritering.

Boken til ære for Ingrid Bjerkås inneholder en rekke andre artikler med aktuelt og historisk innhold. Den er redigert av Bjørg Kjersti Myren og Hanne Stenvaag, og den er utgitt på forlaget Verbum.