Luthersk Kirketidene skriver om KIFO Perspektiv nr. 16

Andreas Aarflot tar for seg «Endring og tilhørighet – Statskirkespørsmålet i perspektiv,» red. Ulla Schmidt, i Luthersk Kirketidene nr.1 2006.

«Dybdeboring og breddeperspektiv i statskirkedebatten» har han kalt artikkelen. Han uttaler her at forskningsmiljøet rundt KIFO, gjennom KIFO Perspektiv nr. 16,  har levert et omfattende bidrag i den lange rekken av publikasjoner som dreier seg om forholdet mellom kirke og stat. Han mener at boken gir en verdifull bakgrunnsorientering for debatten om Den norske kirkes fremtid.

Selv mener han at «det er god grunn til å etterlyse et større fokus på kirkens identitetsbærende dimensjoner i tro og tilbedelse enn det som ofte møter oss i de tallrike sosiologiske undersøkelser som ser dagens lys.»