«Når porten gjøres vid»

Ny KIFO-rapport evaluerer breddetiltakene i Den norske kirkes trosopplæringsreform. Lys våken er et av tiltakene som studeres inngående.

Forside Når porten gjøres vidEn sentral målsetting for Den norske kirkes trosopplæringsreform er at tiltak skal nå bredt ut til barn og unge i målgruppen. Rapporten tar for seg det som defineres som breddetiltak i reformen. Det dreier seg blant annet om dåpssamtale, 4-års bok, dåpsskole for 6-åringer, Tårnagenthelg, Lys våken, konfirmasjon og lederkurs for unge etter konfirmasjonen. Rapporten ser nærmere på kirkelige breddetiltak i fem case-menigheter. Følgende spørsmål står sentralt:

  • Hvilke faktorer forklarer høy deltakelse på tiltakene?
  • Fanger tiltakene opp alle grupper innenfor målgruppen?
  • Hvordan fungerer tiltakene i forhold til menighetenes øvrige tilbud?

I rapporten ser vi på forskjellige aspekter ved disse tiltakene og diskuterer ulike sider knyttet til breddeperspektivet i reformen. En stor del av rapporten handler om Lys våken-tiltaket, som i løpet av få år er blitt etablert som et sentralt tilbud til unge i 11 års alderen over hele landet. Gjennom casestudier av utvalgte menigheter undersøker vi hvordan tiltaket fungerer i den lokale konteksten.

Noen av funnene fra rapporten:

  • Det er stor grad av stabilitet i oppslutning om trosopplæringens breddetiltak.
  • Den tidligere sterke veksten i deltakelse ser ut til å ha stoppet opp.
  • Breddetiltakene oppnår høyere oppslutning på små enn på store steder.
  • Menigheter som er i reformens driftsfase har ikke høyere oppslutning enn andre.
  • Gamle og nye breddetiltak fungerer ulikt i forhold til menighetens sosiale omgivelser.
  • Tiltakene Tårnagent og Lys våken trekker til seg grupper i kirkens randsone.

Forfatterne er Pål Ketil Botvar (KIFO), Elisabet Haakedal (Universitetet i Agder) og Frode Kinserdal (KIFO).

Rapporten kan lastes ned her

Foto Henrik Dvergsdal

Omtale i media

Forskning.no 03.02.2014
Kirken samler bygdebarn

kirken.no
Målbar suksess i trosopplæringen