Når troen tar nye veier

Denne rapporten tar for seg personer som tidligere har vært aktive i et kristent miljø, men som har beveget seg over i det nyåndelige feltet.

Rapporten er skrevet av Pål Ketil Botvar og Ann Kristin Gresaker.

Hva skjer når kors og kirke blir byttet ut med krystaller og karma? Rapporten baserer seg på både et omfattende spørreskjemamateriale og dybdeintervjuer med syv såkalte religiøse pendlere. Fokus rettes mot hvilke faktorer som kan forklare denne typen religiøs nyorientering.

Mange av pendlerne velger å holde på den formelle tilknytningen til Den norske kirke. Selv om de opplever kirken som for lite åpen overfor nye, åndelige elementer ønsker de fortsatt å kunne benytte seg av kirkens ritualer. Det er ikke de nyåndelige miljøenes sosiale funksjon som trekker dem mot det nyåndelige universet, men snarere et intellektuelt behov for å finne svar på åndelige spørsmål de stiller seg.

Rapporten kan lastes ned her.
Trykt versjon kan bestilles hos kifo@kifo.no Pris kr 120,- + porto

Omtale i media

Vårt Land 09.09.2013
Den bortkomne sønnen som ikke vender hjem
Kronikk om nyåndelighet av Pål Ketil Botvar og Ann Kristin Gresaker

Vårt Land og vl.no 12.07.2013
«Kirken har et enormt underskudd på kunnskap»
Intervju med Pål Ketil Botvar om forskningsrapporten Når troen tar nye veier

Aftenposten.no 11. juli 2013
Mellom kors og karma
Kronikk av Pål Ketil Botvar og Ann Kristin Gresaker

Aftenposten 11. juli 2013
Tror på Jesus – og reinkarnasjon
Omtale av forskningsrapporten Når troen tar nye veier av Pål Ketil Botvar og Ann Kristin Gresaker

DN.no 22.06.2013
Kirken gjør døren høyere
Intervju med bl.a. Pål Ketil Botvar