Ny bok fra KIFO

Utfyllende analyser av høringen om staten og Den norske kirke

KIFO Perspektiv nr. 18


Hans Stifoss-Hanssen og Inger Furseth (red.)


Mellom prinsipper og pragmatisme
-analyser av høringen om staten og Den norske kirke


Høringen etter innstillingen fra Gjønnes-utvalget (NOU 2006:2 Staten og Den norske kirke) var den mest omfattende som er gjennomført i Norge. Personer og organer over hele landet, på ulike nivåer, diskuterte saken og avga høringsuttalelse. Statens forhold til kirken har fått betydelig offentlig oppmerksomhet i fortsettelsen; i tillegg har spørsmålet om statens forhold til religionen blitt aktualisert i forbindelse med arbeidet med formålsparagrafer, og den økende flerkulturelle profilen i samfunnet. Sammenfatning av høringsuttalelsene ble lagt fram av Stiftelsen Kirkeforskning i to rapporter våren 2007.


I denne boken foretar vi for det første en mer inngående analyse og drøfting av noen sentrale temaer fra høringen, og går i dialog med deler av høringsmaterialet. Drøftingene omfatter spørsmålene om demokrati og valgdeltakelse, om sammenhenger mellom holdninger og sosiale og lokale forhold, og om hvordan forestillingen om menneskerettigheter fungerer i høringen. For det andre inneholder boken analyser av situasjonen fra andre nordiske perspektiver, som på en opplysende måte setter spørsmålet om kirkeordning inn i en større sammenheng.


Hans Stifoss-Hanssen (f 1952, dr philos) er forskningssjef ved KIFO. Han har religionspsykologisk og praktisk-teologisk fagprofil med vekt på studiet av ritualer og av forholdet mellom tro og helse. Han har blant annet skrevet om ritualer ved katastrofer og ulykker.


Inger Furseth (Dr. polit) er professor/forsker I ved Stiftelsen Kirkeforskning (KIFO). Hennes forskning dreier seg om sosiale og religiøse bevegelser, det flerreligiøse samfunn, religion og kjønn og sosiologisk teori. Hun har blant annet utgitt A comparative study of social and religious movements in Norway, 1780s-1905 (2002), Innføring i religionssosiologi (2004, med Pål Repstad) og From quest for truth to being oneself: Religious change in life stories (2006).


OM FORFATTERNE


 


Jo Saglie (Dr. polit)
Forsker II ved Institutt for samfunnsforskning
E-post: jo.saglie at samfunnsforskning.no


 


Ulla Schmidt (Dr theol)


Seniorforsker ved Stiftelsen Kirkeforskning


E-post: ulla.schmidt at kifo.no


 


Pål Repstad (Dr. philos)


Professor ved Universitetet i Agder


E-post: pal.repstad at uia.no 


 


Pål Ketil Botvar (Cand.polit)


Forsker II ved Stiftelsen Kirkeforskning,


E-post: pal.ketil.botvar at kifo.no


 


Njål Høstmælingen (Cand. jur)


Forsker II ved Norsk senter for menneskerettigheter, Universitet i Oslo


E-post: njaal.hostmaelingen at nchr.uio.no


 


Kristine Rødstøl (Cand. polit)


Førstekonsulent ved Riksrevisjonen


E-post: kristine.rodstol at riksrevisjonen.no


 


Göran Gustafsson (FD, TD h c)


Professor ved Centrum för Teologi och Religionsvetenskap, Lunds Universitet


E-post: Goran.Gustafsson at teol.lu.se


 


Hans Raun Iversen (Cand theol)


Lektor i Praktisk Teologi ved Det teologiske Fakultet, Københavns  Universitet


E-post: hri at teol.ku.dk


 


Susan Sundback (PD)


Professor ved Sociologiska enheten, Åbo Akademi


E-post: Susan.Sundback at abo.fi


ISBN 978-82-519-2315-6 Veil. kr 395,- April 2008 Tapir Akademisk Forlag.
Kan bestilles fra kifo at kifo.no eller bestilling.forlag at tapir.no.

Forrige KIFO Perspektiv | Neste KIFO Perspektiv