Stadig flere blir prester i Den norske kirke senere i livet etter å først ha jobbet i andre yrker. Flere av disse har ikke cand.theol.-grad, men blir prester gjennom en godkjenning til prestetjeneste av Kirkerådets evalueringsnemnd. Det er denne gruppen «andrekarriereprester» som er tema for denne rapporten. I rapporten ser vi nærmere på hva som motiverer andrekarriereprester til å bli prest i Den norske kirke og hvordan de trives eller har trivdes i prestetjeneste. Spesielt ser vi på hva andrekarriereprester kan bidra med inn i prestetjeneste med sine ulike yrkesbakgrunner, arbeidserfaringer og livserfaringer, samtidig som vi er opptatt å undersøke hvilke utfordringer de har hatt på veien inn i prestetjeneste og i arbeidshverdagen som prest.
Netta Marie Rønningen har vært prosjektleder og har hatt hovedansvaret for gjennomføringen av prosjektet, derunder utvikling av spørreundersøkelsen og intervjuguide, innsamling av det kvalitative materialet, analyser av det kvalitative materialet og skriving av rapporten. Tore Witsø Rafoss har hatt hovedansvaret for den kvantitative datainnsamlingen og analysene av det kvantitative materialet. Rafoss vært med å skrive rapporten. Carsten Schuerhoff har vært med i utviklingen av spørreskjemaundersøkelsen og intervjuguiden, vært med på et par intervju, lest gjennom og kommentert rapporten. Marius Linge har deltatt på ett intervju. Ånund Brottveit har lest gjennom rapporten, gitt tilbakemeldinger og lest korrektur.
Rapporten er utarbeidet av KIFO, Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning i samarbeid med Kirkerådet.

Les hele rapporten her