Ny utgivelse

Kirkelig monitor av Kyrre T. Moe og Ole Gunnar Winsnes. Ei kvantitativ tilnærming til perspektiv på Den norske kyrkja. KIFO, NSD og Tapir Akademisk Forlag har tidligere år gitt ut Den norske kirke i tall, en sammenstilling av kirkelig årsstatistikk, med et eget kvantitativt vedlegg. Nå er vedlegget skilt ut i egen publikasjon.

Om utgivelsen


Ole Gunnar Winsnes i Forord:
Denne publikasjonen handler om Den norske kirke i det norske samfunn. Kirkelig monitor tar således ikke for seg all organisert virksomhet i landets tros- og livssynssamfunn; bare en del. På den andre side er denne spesifikke delen, når det kommer til stykket, ikke så rent liten. Snarere tvert imot. Den virksomheten som utfolder seg i regi av «statskirken», omfatter kvantitativt sett størstedelen av det som utgjør det organiserte religiøse livet her i landet. Det er et perspektiv å ta med seg.

Kyrre T. Moe i kapittelet Bakgrunn:
Kirkelig monitor tek føre seg Den norske kyrkja. Prosjektet har som primære siktemål å undersøka samanhengar innan kyrkjesektoren. Det empiriske materialet er kvantitative data henta frå ei rekkje etablerte datakjelder. Vi meinar denne framgangsmåten er ei naudsynleg motvekt til den kvalitative tilnærminga som har prega sektoren gjennom alle tider. I ei tid der krava til rapportering aukar monaleg for alle samfunnssektorar, må også Kyrkja utforskast gjennom rapporterte data og ved bruk av ulike dataregister. Ei slik tilnærming opnar dels lukka prosessar og tvinger fram logiske tankerekkjer som er gjennomsiktige og moglege å etterprøva. Samstundes kjem denne type analyse det departementale kravet om mål- og resultatstyring tett i møte.


Kyrre T. Moe og Ole Gunnar Winsnes: Kirkelig monitor (2003).
Perspektiv på Den norske kyrkja. Ei kvantitativ tilnærming.

Tapir Akademisk Forlag, april 2006. ISBN: 82-519-2115-5. 44 sider. Kr 150.
Kan bestilles fra bokhandel, fra Tapir Akademisk Forlag eller fra kifo@kifo.no.