Ny utgivelse

Tallenes tale 2005 har artikler av Knut Aukrust, Jonas Bromander, Ingvild S. Gilhus, Jørgen Straarup og Helga Lande og Ole Gunnar Winsnes. Flere av artiklene handler om stat/kirke-debatten, delvis med erfaringer fra Sverige og delvis fra forrige århundreskifte. Gilhus har analysert svar på Dagbladets spalte i Magasinet: «Hvis himmelen fantes, hva ville du ønske at Gud sa når du ankom?», mens Lande og Winsnes har gått dypere ned i KIFOs survey, Folkekirke 2000.

Årets utgave av Tallenes tale inneholder fem artikler. Disse er særlig relevante med tanke på den stat/kirke-debatten som er under oppseiling, i forlengelsen av Gjønnes-utvalgets innstilling. Artiklene trekker veksler på ulike typer empirisk materiale – som dels er hentet fra norsk kontekst, dels fra Sverige, der man har noen års erfaringer med nye relasjoner mellom staten og Svenska kyrkan.


Det ene svenske bidraget tar for seg etableringen og bruken av statistikk i Svenska kyrkan. Vekten ligger på en drøfting av sammenhenger mellom statistikkens funksjon i lokalkirkelig økonomiutvikling og planlegging. Det andre bidraget fra svensk hold drøfter erfaringer med økt grad av utmelding i kjølvannet av de endringene i folkekirkens forhold til staten.


Deler av de norske data er samlet inn ut fra tanken om at noe liknende det som har skjedd på andre siden av Kjølen, kan komme til å skje her. I hovedsak er det resultatene fra KIFOs omfattende survey Folkekirke 2000 som presenteres. Her finnes informasjon om kirkemedlemmers praksis, tro og tenkning i religiøs sammenheng. Man kommer også inn på kirkeøkonomi og spørsmål om eventuell utmelding av Den norske kirke i tilfelle ny organisering og finansiering av «statskirken».


De surveybaserte data er utvidet ved å ta i bruk en annen type empiri, tatt ut av avisspaltene. Disse data framstår som annerledes, men bidrar til å nyansere bildet av hvordan nordmenn finner på å tenke om slikt som oppfattes som kirkens spesialområder, om «Gud» og om «himmelen».


Den siste artikkelen påviser at utmelding av den norske «statskirken» ikke er noe nytt fenomen. Det kjente man til også for hundre år siden. Og grunnene var ikke bare religiøse eller ideologiske. De var også i høyeste grad pragmatiske. Dette historiske perspektivet kan det være nyttig å ta med seg når stat/kirke-debatten blusser opp.


Som vedlegg presenteres tall fra NSDs kirkedatabase – på kommunenivå.

Bidragsyterne
Knut Aukrust er dr.philos. Han er professor ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk ved Universitetet i Oslo.
Jonas Bromander er teol. dr. Han er forsker ved Svenska kyrkans enhet för forskning och kultur, Uppsala.
Ingvild Sælid Gilhus er dr.philos. Hun er professor ved Institutt for klassisk filologi, russisk og religionsvitenskap ved Universitetet i Bergen og professor II ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk ved Universitetet i Oslo.
Helga Lande er cand.polit. Hun var i 2004 vikar i stillingen som forskningsassistent ved KIFO.
Jørgen Straarup er teol. dr. Han er professor ved Institutionen för religionsvetenskap ved Umeå universitet.
Ole Gunnar Winsnes er dr.art. Han er forsker ved KIFO og professor II ved Institutt for arkeologi og religionsvitenskap ved NTNU.

Les mer