Nytt styre i KIFO

Som en følge av nye vedtekter og gjennomføring av KIFOs første representantskapsmøte, har KIFO fått nytt styre. Med styreleder Knut Lundby består nå styret av tre kvinner og to menn, med en god sammensetning både faglig og geografisk.

KIFO har i flere år hatt styre etter prinsippet om at hver av våre hovedsamarbeidspartnere skulle være representert i styret. Det har for så vidt fungert helt fint. Problemet har vært at etter hvert som de ansatte ble representert og det kom til flere samarbeidspartnere, har styret blitt svært stort. På siste møte i 2005 hadde det 16 medlemmer, og et arbeidsutvalg bestående av 4 personer. Derfor har det i lengre tid vært arbeidet med å revidere vedtektene for å kunne ha et mer handlekraftig styre. Styret består nå av leder, som fremdeles oppnevnes av Kirkerådet, tre medlemmer som velges av representantskapsmøtet og et medlem som velges blant de ansatte. Styret velges for tre år, men de tre som velges av representantskapet, velges hvert år. Det betyr at på det første represenantskapsmøtet som ble avholdt 20. juni 2005, ble de tre valgt for hhv. ett, to og tre år.

Styrets leder, Knut Lundby, er professor ved Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo. Han er oppnevnt av Kirkerådet for perioden 2005-08 som er hans første periode som styreleder. Hans vara er Alf Rolin, Høgskolelektor, Høgskolen i Østfold Avd. for lærerutdanning. Videre ble Elisabet Haakedal, førsteamanuensis, Institutt for teologi og filosofi, Fakultet for humanistiske fag, Høgskolen i Agder valgt for tre år (2005-08), med vara som er rektor ved Dronning Mauds Minne Høgskole, Asbjørn Hirsch. Disse vil representere noe av den geografiske spredningen blant hovedsamarbeidspartene. Vidar L. Haanes er professor i kirkehistorie og rektor ved Det teologiske menighetsfakultet, valgt for to år (2005-07). Hans vara, Aud Tønnessen, er førsteamanuensis ved Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo. Dermed er de teologiske fakultetene også representert. Den siste som ble valgt inn 20. juni kommer fra Danmark. Margit Warburg er professor i religionssosiologi og leder av satsingsområdet «Religion i det 21. århundrede», Københavns universitet. Hun er valgt for ett år (2005-06). Hennes vara er Harald Askeland, professor ved avd. for forskning og utvikling på Diakonhjemmets høgskole. De ansattes representant, Inger Furseth, er forsker I ved KIFO og professor i religionssosiologi ved MF. Hun er valgt for 2005-08 med vara Ida Marie Høeg, religionsviter og forsker ved KIFO. Forskningssjefen er styrets sekretær, og fra 1. september 2005 vil det være Hans Stifoss-Hanssen. Det nye styret hadde sitt første møte 13. september.


Representantskap 2005
Elisabeth Nilsen. Vara: Synnøve Hinnaland Stendal (Kirkerådet)
Erling Pettersen. Vara: Gerd Karin Røsæg (Kirkerådet)
Ingvild Sælid Gilhus. Vara: John Egil Rø (Kirkerådet)
Hans M. Barstad. Vara: Kjetil Hafstad (TF)
Harald Hegstad. Vara: Kristin Norseth (MF)
Odd Magne Bakke. Vara: Magnar Kartveit (MHS)
Geir Hellemo. Vara: ingen oppnevnt (PTS)
Einar Vetvik. Vara: Kai Ingolf Johannessen (Diakonhjemmet)
Sigmund Harbo. Vara: Erling Birkedal (IKO)
Egil Morland. Vara: Bjarne Kvam (NLA)
Per Halse. Vara: Arne Redse (Høgskulen i Volda)
Olav Tveiterås. Vara: Lilly-Anne Ø. Elgvin (Høgskolen i Finnmark)
Sturla Sagberg. Vara: Asbjørn Hirsch (DMMH)
Årstein Justnes. Vara: Elisabeth Haakedal (Høgskolen i Agder)

Arbeidsutvalget (Knut Lundby, Vidar L. Haanes, Hans M. Barstad og Inger Furseth) har avsluttet sitt arbeid i og med det nye styret.

KIFOs styre vedtok nye vedtekter og dermed ny styreordning på sitt styremøte 18. april 2005.
Det nye styret ble valgt 20 juni 2005.