Ånund Brottveit, KIFOs forskningssjef, presenterte rapporten «Bidrar trosmangfoldet til «parallellsamfunn»?» på stiftelsesmøtet til STL Oslo på Rådhuset 21. oktober. Trond Bakkevik presenterte rapporten «Tro det eller ei – Fremtidens tros- og livssynspolitikk i Oslo» fra det kommunale tros- og livssynsutvalg. Møtet ble åpnet av ordfører Marianne Borgen, før byråd for kultur, idrett og frivillighet, Omar Samy Gamal, kom med en hilsen. Generalsekretær i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL), Ingrid Rosendorf Joys, beskrev dette som en historisk dag da 41 ulike trossamfunn i hovedstaden for første gang kom sammen for å danne en dialoggruppe. KIFOs samarbeid med STL om en kartlegging av tros- og livssynsmangfoldet, der forsker Sindre Bangstad har gjort mye av forarbeidet og Stein Villumstad i STL gjorde en stor jobb med kontaktetablering, har vært vesentlig for at det nye lokallaget ble realisert.

KIFOs rapport ble publisert februar 2020 og fikk mye mediaomtale fordi den beskrev muslimske og andre ikke-kristne tros- og livssynssamfunn som mer dialogorienterte og utadvendte enn kristne. Et viktig funn var den sterke interessen for et STL-lag og utadvendt virksomhet blant minoritets- og migranttrossamfunn. På grunn av korona-pandemien og nedstengningen denne våren ble det imidlertid ingen offentlig presentasjon av rapporten.

Bidrar trosmangfoldet til «parallellsamfunn»? En undersøkelse av tros- og livssynssamfunnene i Oslo. KIFO Rapport 2020:1

Trykt versjon kan bestilles på kifo@kifo.no for 150 kr + porto.

Rapporten kan lastes ned her

Ånund Brottveit presenterer rapporten 
Bidrar trosmangfoldet til «parallellsamfunn»?

Tros- og livssynssamfunn i Oslo var samlet til stiftelsesmøtet i Oslo Rådhus