Representantskapsmøte

Representantskapsmøtet i KIFO for 2006 ble holdt 8. juni på Diakonhjemmet.

Representantskapsmøtet i KIFO for 2006 fant sted den 8. juni på Diakonhjemmet.

Til stede av representantskapets stemmeberettigede medlemmer:
Elisabeth Nilsen (Kirkerådet), Gerd Karin Røsæg (Kirkerådet), Ingvild Sælid Gilhus (Kirkerådet),
Kjetil Hafstad (TF), Harald Hegstad (MF), Rolv Nøtvik Jacobsen (PTS), Sigmund Harbo (IKO),
Arne Redse (Høgskulen i Volda), Olav Tveiterås (Høgskolen i Finnmark), Ranveig Lorentzen (DMMH)

Misjonshøgskolen, Diakonhjemmets Høgskole, Norsk Lærerakademi og Høgskolen i Agder var ikke representert.

Andre tilstedeværende: Erling Birkedal, Vidar Haanes, Inger Furseth, Knut Lundby
Fra KIFOs administrasjon: Hans Stifoss-Hanssen, Anne Marie Sverdrup

Representantskapet drøftet og tok til etterretning Årsmelding 2005, Regnskap 2005, Budsjettsituasjonen (teriærrapport) og Strategisk plan 2006 – 2008.
Forskningssjef Hans Stifoss-hanssen innledet til samtale om «Nettverkstrukturen i KIFO og de nye utforsdringene».


Fra vedtektene:

Paragraf 10: Representantskapet
Representanskapet er eit tilsynsorgan. Det har representantar for alle hovudsamarbeidspartane. Kvar hovudsamarbeidspart peikar ut eit medlem til representantskapet. Kyrkjerådet peikar ut tre (3) medlemmer. Alle representantane skal ha personlege varamedlemmer. Dei tilsette i KIFO sentralt og dei KIFO-tilknytte nettverksforskarane det aktuelle året har rett til å møte når representantskapet held møte, men utan røysterett. Dagleg leiar møter utan røysterett.

Ordinært representantskapsmøte vert halde ein gong i året, innan 1. september, og kjem saman etter innkalling frå styret. Innkalling til representantskapsmøte skal skje med minst seks vekers varsel. Minst to veker før møtet skal styret sende ut forslag til dagsorden og, så vidt mogleg, ei  samanfattande utgreiing for dei sakene som er ført opp. Saker som ein ønskjer tekne opp på representantskapsmøtet, må vere komne til styret seinast fire veker før møtet.

Dersom minst seks av hovudsamarbeidspartane ber om det, skal representantskapet kallast inn til ekstraordinært møte. Ekstraordinært møte vert kalla inn med minst fire vekers varsel.


Paragraf 11: Reglar for representantskapet sitt arbeid
Kyrkjerådet oppnemner leiaren for representantskapet.
Representantskapet er vedtaksført når alle har fått innkalling i rimeleg tid og minst halvdelen av representantane eller varamedlemmene er til stades.
Dagleg leiar (sekretariatet) fører møtebok på vegner av representantskapet.
To representantar vert valde til å godkjenne møteboka.


Paragraf 12: Representantskapet sine oppgåver
Representantskapet vel tre (3) medlemmer til KIFOs styre, for tre år om gongen. Kvart år står ein av desse på val. Kvart år vel representantskapet ein valkomité for valet komande år.
Representantskapet vel stiftinga sin revisor.
Representantskapet drøftar og gjev råd i saker som vert lagt fram for det av styret. Representantskapet skal uttale seg om
·         årsmelding
·         revidert rekneskap
·         budsjettsituasjonen
·         langtidsplan og strategi
Delar av representantskapsmøtet kan gjevast karakter av fagleg seminar.