KIFO søker

FORSKER (VIKARIAT)

KIFO har ledig en vikarstilling for forsker fra høsten 2022. Fagområdet er kirke-, religions- og livssynsforskning. Søkere kan ha samfunnsvitenskapelig, humanistisk eller teologisk bakgrunn. Stillingen krever doktorgrad på et emne innenfor KIFOs forskningsfelt og god erfaring med empiriske forskningsmetoder. Den som tilsettes må kunne bruke norsk og engelsk som arbeidsspråk.

KIFO er et ambisiøst forskningsmiljø med bred faglig kompetanse. De siste årene har KIFO blant annet drevet forskning på temaene tro og livssyn i den norske befolkningen, religiøst mangfold, hatretorikk, arbeidsmiljø i Den norske kirke og pandemiens virkninger på trossamfunnenes virksomhet. KIFO er også et ledende forskningsmiljø når det gjelder forskning om religiøs og nasjonal identitet i Norge og har gjennomført flere store prosjekter om religionens rolle i offentlige feiringer og nasjonale kriser.

Instituttet gir forskerne gode muligheter for selvstendig arbeid, samtidig som det er utviklet en god tverrfaglig kultur internt. Vi har et utstrakt samarbeid med andre forskningsinstitusjoner nasjonalt og internasjonalt. Våre forskere har et høyt publiseringsnivå og forskningsresultatene har ofte satt dagsorden i offentlige debatter.

Den som tilsettes må ha samfunnsvitenskapelig, humanistisk eller teologisk bakgrunn og doktorgrad i et relevant forskningsemne. Søkere bør beherske ulike forskningsmetoder, og det er ønskelig med kompetanse innen kvantitative metoder. Kompetanse på religiøst og kulturelt mangfold er ønskelig, og vi oppfordrer personer med minoritetsbakgrunn til å søke. Vi vil legge vekt på realkompetanse innenfor KIFOs forskningsfelt og innenfor oppdragsforskning generelt.

Arbeidsoppgavene består i forskning, utredning og formidling. Søkere bør ha erfaring med søknadsskriving og oppdragsforskning. Erfaring med tverrfaglig forskning tillegges vekt. Søkere må primært kunne bruke både norsk og engelsk som arbeidsspråk.

Stillingen lønnes som forsker II/I i Statens lønnsregulativ avhengig av kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes innskudd til Statens pensjonskasse.

KIFO kan tilby gode velferdsordninger og de ansatte har tilgang til treningsrom på arbeidsstedet. KIFO har et eget forskningsbibliotek for sine spesialfelter.

Stillingsbeskrivelse

Stillingen er et vikariat i forbindelse med at en av KIFOs forskere (forsker I) går ut i permisjon for å ta ett år som gjesteprofessor ved University of Princeton i USA fra 1. august 2022.

Det er viktig for KIFO å ha en forskerstab som til sammen dekker et bredest mulig felt av området kirke-, religions- og livssynsforskning. KIFO ønsker å skape et faglig spennende og kreativt forskningsmiljø og bygge opp et utfordrende forskningsnettverk på tvers av institusjonsgrenser. Det legges også vekt på en balansert kjønnsfordeling i staben.

Den som tilsettes må kunne inneha relevant førstestillingskompetanse og dokumentert god erfaring med empiriske forskningsmetoder. Det er ønskelig at den som tilsettes har kvantitativ metodekompetanse. Kunnskap om det flerreligiøse Norge vil vektlegges og vi oppfordrer personer med minoritetsbakgrunn til å søke. Søkere kan ha samfunnsvitenskapelig, humanistisk eller teologisk bakgrunn.

FOU-virksomheten er for en stor del prosjektorganisert. Den som ansettes vil bli pålagt å delta i prosjekter som KIFO finner aktuelle og prioriterer, og det forventes at vedkommende selv tar initiativ til innhenting av oppdrag og ekstern finansiering. Den som ansettes plikter å ta del i veiledning og i administrativt arbeid, og kan gis ansvar å planlegge og gjennomføre seminarer, konferanser og forskerkurs. Den som ansettes kan arbeide med egeninitiert forskning innenfor rammen av KIFOs virksomhetsområde i minimum en tredel av arbeidstiden.

Stillingen krever gode samarbeidsegenskaper, evne til å arbeide målrettet, samt god skriftlig og muntlig framstillingsevne. Erfaring med å initiere, delta i og lede tverrfaglig forsknings- og utviklingsarbeid tillegges vekt. Stillingen fordrer evne til kommunikasjon, til å ta selvstendige initiativer og til å representere KIFO i ulike faglige fora. De som tilsettes må kunne beherske engelsk og norsk, skriftlig og muntlig. Norskkunnskaper er viktig fordi vi har mange norske oppdragsgivere.

Avhengig av kvalifikasjoner og praksis lønnes stillingen som forsker I eller forsker II i henhold til Statens lønnsregulativ. Fra lønnen trekkes innskudd i Statens pensjonskasse. KIFO har IA-avtale og AFP-ordning og en egen overenskomst som sikrer gode velferdsordninger og arbeidsbetingelser. Vi har et eget bibliotek for våre spesialområder og treningsrom på arbeidsstedet.

Tiltredelse 15. august 2022, eller etter avtale.

Nærmere opplysninger fås av forskningssjef Ånund Brottveit, tlf. 23 33 47 25 anund.brottveit@kifo.no

Søknad med CV, kopi av vitnemål og attester, samt liste over vitenskapelig produksjon sendes elektronisk til kifo@kifo.no, innen 8. april 2022. Inntil 3 vitenskapelige arbeider vedlegges/leveres elektronisk (pdf eller word-fil).

PRESENTASJON AV KIFO