STILLINGSUTLYSNING

KIFO søker FORSKER 3/FORSKNINGSASSISTENT
i ett år, med mulighet for forlengelse i ett år.
Snarlig tiltredelse.

Stillingsutlysning –

forsker 3 / forskningsassistent hos KIFO

Stiftelsen Kirkeforskning (KIFO) er en frittstående stiftelse, opprettet etter initiativ fra Kirkerådet i Den norske kirke. KIFO har som formål å drive forskning, utrednings- og utviklingsarbeid som bidrar til økt kunnskap om kirke, religion og livssyn i samfunnet. KIFO har 5 forskerstillinger, forskningsassistent,  forskningssjef og en administrativ stilling, i tillegg til deltids- og korttidsansatte. KIFO har et nettverk av samarbeidende forskningsinstitusjoner. Stiftelsen holder til i moderne og hensiktsmessige lokaler i Diakonhjemmets høgskolesenter, Vinderen.

KIFO søker FORSKER 3 / FORSKNINGSASSISTENT

 

i ett år, med mulighet for forlengelse i ett år. Snarlig tiltredelse.

 

KIFO søker en medarbeider som skal bidra til gjennomføring av eksternfinansierte prosjekter, i hovedsak et prosjekt som skal søke å klarlegge de faktorene som påvirker rekrutteringen til stillinger i Den norske kirke. Den som ansettes må bidra til å utvikle metodiske strategier, og hun/han vil videre stå for innsamling og analyse av materiale. Avhengig av kvalifikasjonsnivået til den som ansettes, vil vedkommende også bidra selvstendig til rapportering og formidling. En i KIFOs faste stab av forskere vil veilede og være prosjektleder. Den som engasjeres vil også få til oppgave å bidra til gjennomføringen av andre prosjekter, og andre forefallende arbeidsoppgaver.

 

Søkeren må ha relevant høyere utdanning. Det er ønskelig at hun/han har utdanning på mastergrad/hovedfagsnivå, i samfunnsfag eller i religions/kristendomsstudier med samfunnsfaglig profil. Det er videre en fordel med kjennskap til Den norske kirkes struktur og virksomhet, og det legges vekt på evne til samarbeid, fleksibilitet og selvstendighet.

 

Lønn etter kvalifikasjoner. Søker som har relevant bakgrunn kan tilsettes som forsker 3.

 

Henvendelse snarest til KIFO, tlf 23 33 47 20. Nærmere informasjon hos forskningssjef Hans Stifoss-Hanssen, tlf 23 33 47 30 evt hans.stifoss-hanssen@kifo.no

 

Søknad med CV, attester og vitnemål sendes: kifo@kifo.no eller

KIFO, Postboks 45 Vinderen, 0319 Oslo.

 

Søknadsfrist 10. juni 2008