Tilstandsrapport for Den norske kirke 2009

Kirkeforskning har i samarbeid med Kirkerådet på oppdrag fra Kirkedepartementet laget Tilstandsrapport for Den norske kirke.

Temaet for rapporten, KIFO Notat nr 7/2009, er medlemskapet. Rapporten tar for seg endringer i oppslutningen om kirken, hva som forårsaker inn- og utmeldinger og hva som opprettholder relasjon og tilknytning til kirken.

Vi har sett på status for inneværende år og data fra tidligere år. På grunnlag av registerdata fra 2008 og 2009, sett i sammenheng med de siste ti årene, og med et viktig historisk bakteppe fra tidsrommet 1960 til 1994 har vi studert medlemskapet.

Tilstandsrapporten består av fire deler:

  • Kollektiv utmelding 1960-1994
  • Medlemskap i Den norske kirke
  • Kirkevalget i 2009 og endringer i medlemsregisteret.
  • Statistikk for Den norske kirke

Primærkilden til analysene er data fra Statistisk sentralbyrå (SSB) sin database Kirke KOSTRA og Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD) sin Kirkedatabase. I tillegg er det benyttet data fra Den norske kirkes medlemsregister, Religionsundersøkelsene 1991, 1998 og 2008 (ISSP), Folkekirke 2000 og Konfirmasjonsundersøkelsen 2008. Videre er det hentet inn data fra relevante nasjonale og internasjonale studier og forskningsrapporter.

Rapporten er skrevet av Olaf Aagedal, Pål Ketil Botvar, Per Tanggaard og Ida Marie Høeg.
Sistnevnte har vært leder for prosjektet. Ida Marie Høeg
Rådgiver Maria Aase har stått for den tekniske tilretteleggingen.

Arbeidet er i det vesentlige utført i november og desember 2009.
Rapporten kan bestilles fra KIFO. Pris kr. 100,- + porto