Tilstandsrapport for Den norske kirke 2010

KIFO er nå klar med sin årlige Tilstandsrapport for Den norske kirke. Rapporten analyserer tall og andre data som menighetene hvert år rapporterer inn til Statistisk sentralbyrå.

forside bokKIFO er nå klar med sin årlige Tilstandsrapport for Den norske kirke. Rapporten analyserer tall og andre data som menighetene hvert år rapporterer inn til Statistisk sentralbyrå. Her undersøker vi Den norske kirkes virksomhet og aktiviteter slik det ser ut gjennom menighetenes årsstatistikk, og forsøker å si noe om viktige endringer og tendenser. Blant emnene vi tar opp er kirkelige handlinger, medlemskap i Den norske kirke, diakoni og Den norske kirke som kulturaktør og kulturarena. Hvert år går vi dessuten særlig grundig inn på ett av emnene i årsstatistikken. I år har vi valgt gudstjeneste og gudstjenesteliv som hovedtema. Det henger selvsagt sammen med at gudstjenestereformen med Kirkemøtets vedtak av nye liturgier nå går inn i en viktig fase. Derfor er det viktig å analysere situasjonen nå, slik at vi gjennom en tilsvarende analyse om noen år kan si noe om hvilken betydning reformen har hatt for gudstjenestelivet i Den norske kirke. En hovedkonklusjon i årets rapport er at den grunnleggende tenkningen om gudstjenesten i Den norske kirke og det reformarbeidet som allerede har pågått noen år, i stor grad også avspeiler seg i gudstjenestestatistikkene.

Dette er en årlig rapport som KIFO leverer til Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet. Den skal gi dem som leder Den norske kirke på de ulike nivåene grunnlag for planlegging og utvikling av Den norske kirkes arbeid på ulike felter. Den er også nyttig for alle som for øvrig interesserer seg for Den norske kirke, dens virksomhet og plass i samfunnet.

Årets rapport er ført i pennen av Hans Stifoss-Hanssen. Fra og med neste år vil denne årlige tilstandsrapporten foreligge innen 15. juli.

Rapporten kan lastes gratis ned her. Papirutgave kan også bestilles fra KIFO. (Pris kr. 100 + porto)

Omtale i media:

Vårt Land 30.12.2010
På Norges-toppen i gudstjenestedeltakelse. Hans Stifoss-Hanssen intervjuet om gudstjenestedeltakelse ut fra tall i Tilstandsrapport for Den norske kirke 2010.