Tilstandsrapport for Den norske kirke 2011

Hovedtema: Oppslutning om kirkelige handlinger som dåp, konfirmasjon, bryllup og begravelse

lystenning i kirkeBegravelser er det enkeltområdet hvor flest nordmenn kommer i kontakt med Den norske kirke i løpet av året. Ifølge beregninger deltar gjennomsnittlig 70 personer i et begravelsesfølge. Det innebærer at 2,7 millioner mennesker i løpet av året har deltatt i en kirkelig begravelse. Selv om noen har gått i flere begravelser kan vi anta at minst en tredel av befolkningen berøres direkte av denne typen hendelser.

Ifølge undersøkelsen Gender & Generations mener nordmenn flest at en religiøs seremoni er viktig i forbindelse med en begravelse.  Ca. 80 prosent av Den norske kirkes medlemmer svarer at dette er viktig. Det samme gjelder ca. 75 prosent av unge under 30 år. Til sammenlikning mener 60 prosent av Den norske kirkes medlemmer at en religiøs seremoni er viktig ved giftermål og 64 prosent mener dette er viktig i forbindelse med en fødsel.  

I henhold til en stor brukerundersøkelse for offentlige etater, gjennomført av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi), kommer Den norske kirkes tjenester meget godt ut. De aller fleste brukerne svarer eksempelvis «svært fornøyd» på spørsmålet om de «opplever å bli møtt på sine behov når det oppstår en situasjon utenom det vanlige». Siden begravelser utgjør en stor andel av den årlige kontaktflaten mellom Den norske kirke og befolkningen, er det grunn til å anta at svarene i stor grad avspeiler hvordan folk opplever å bli møtt i forbindelse med nettopp denne typen hendelser.  

Konfirmasjonen er også et av de sentrale punktene hvor kirken kommer i kontakt med mange. I 2010 ble ca. 42 000 ungdommer konfirmert kirkelig. Tallet på kirkelige konfirmanter har vært ganske stabilt de siste 5 årene.  Ca. 850 000 mennesker deltok i 2010 ved konfirmasjonsgudstjenester, noe som tilsvarer 20 personer per konfirmant. 

Tilstandsrapport for Den norske kirke 2011 er utarbeidet av Pål Ketil Botvar og Sivert Skålvoll Urstad. Rapporten tar for seg tall fra menighetens årsstatistikk, publisert av Statistisk sentralbyrå. Publikasjonen er supplert med data fra andre kilder, for eksempel UNECEs Gender and Generations Survey 2007-2008, samt Difis innbyggerundersøkelse 2010.

Rapporten kan lastes ned her.

Omtale i media:

Kirken.no 22.08.2011
Frivillig innsats tilsvarer 6-700 stillinger

VL.no 23.08.2011:
Unge vil ha religiøs begravelse. Kilde: Tilstandsrapport for Den norske kirke 2011.